archived page

Delovanje in stroški pisarne bivšega predsednika republike

Ljubljana, 17.9.2009  |  pojasnilo in popravek


Zaradi novinarskih vprašanj, ki smo jih prejeli v uradu predsednika republike, podajamo celostne informacije o delovanju in stroških pisarne bivšega predsednika:

V izogib morebitnim nadaljnjim napakam v poročanju, ki bi lahko izhajale iz napačne interpretacije proračunske postavke, bi najprej pojasnili sledeče:

1. Pisarna bivšega predsednika republike

Čeprav je proračunska postavka sicer res poimenovana "Dejavnost bivšega predsednika RS", to ne pomeni, da se dejansko financirajo kakršnekoli aktivnosti ali delovanje prvega predsednika Milana Kučana.

21. člen Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR) določa, da ima predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, "pravico do pisarniškega prostora (v nadaljnjem besedilu: pisarna), svetovalca in delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge, ter uporabe službenega vozila z voznikom za čas, kolikor je opravljal funkcijo predsednika republike, vendar največ pet let." Tako je prvi predsednik Milan Kučan to pisarno lahko uporabljal le pet let po izteku njegovega mandata, torej od 23. decembra 2002 do 22. decembra 2007.

Po 22. decembru 2007 so te pravice, vključno s pisarno, pripadle bivšemu predsedniku dr. Janezu Drnovšku. Po njegovi smrti je pisarna za potrebe urejanja arhiva delovala še do meseca decembra 2008. Takrat je urad predsednika republike tudi pričel pogovore z Ministrstvom za javno upravo za prenos prostorov, ki so se maja 2009 zaključili s predajo pisarne v uporabo MJU.

2. Izplačila nekdanjim predsednikom republike

Iz 20. člena ZZPOFPR je razvidno, da ima predsednik republike, ki se je po prenehanju funkcije upokojil - če njegova pokojnina ne presega mesečnega prejemka v višini 80% plače predsednika republike - pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med navedenim prejemkom in pokojnino.

Prvi predsednik Milan Kučan je tako po 22. decembru 2007 upravičen izključno samo do zgoraj omenjenega mesečnega prejemka. Višina mesečnega prejemka je odvisna od zneska prejete pokojnine in plače predsednika v kolikor se spremenita, zato se ti zneski spreminjajo. Za obdobje od decembra 2003 do avgusta 2009 je ta prejemek skupaj znašal 325.724,37 EUR bruto bruto oziroma 145.595,94 EUR neto.

3. Proračunska postavka "Dejavnost bivšega predsednika RS" (obdobje 2003–2007)

V nadaljevanju navajamo podatke o porabi proračunskih sredstev za dejavnost bivšega predsednika v obdobju pet let po prenehanju mandata prvega predsednika Milana Kučana (v EUR):

2003
2004
2005
2006
2007
Plače
68.885,83
123.379,85
134.669,15
133.179,66
139.369,38
Materialni stroški
74.179,67
81.700,18
68.229,91
60.479,33
89.478,30
Investicije in investicijsko vzdrževanje
22.722,94
4.683,58
3.250,74
15.869,67
3.651,20
skupaj
165.788,44
209.763,61
206.149,80
209.528,66
232.498,88

4. Proračunska postavka "Dejavnost bivšega predsednika RS" (obdobje 2008–2009)

Podatki o porabi proračunskih sredstev za dejavnost bivšega predsednika za leti 2008 in 2009 (v EUR):

2008
2009 (stanje porabe na dan 31.8.2009)
Plače
92.723,77
25.604,12
Materialni stroški
32.100,44
7.713,41
Investicije in investicijsko vzdrževanje
1.689,60
0,00
skupaj
126.513,81
33.317,53
V skladu z zgoraj navedenim opozarjamo, da so v postavki plače za leto 2008 (poleg razlike med pokojnino in mesečnim prejemkom v višini 80% plače predsednika republike) vključeni tudi nadomestilo plače bivšega predsednika dr. Janeza Drnovška ter plača ene tajnice in odpravnine ob njeni upokojitvi.

5. Materialni stroški delovanja pisarne

V materialne stroške spadajo stroški delovanja pisarne bivšega predsednika republike, ki obsegajo stroške za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne stroške.

Prostori pisarne bivšega predsednika so se meseca maja letos začasno predali v uporabo Ministrstvu za javno upravo. Ocenjujemo, da bo urad predsednika republike s prenosom pisarne prihranil okoli 10 tisoč EUR glede na sprejeti proračun (julij 2009).

Pisarna bivšega predsednika kot taka torej ne deluje, še vedno pa seveda obstaja institucija bivšega predsednika, iz katere izhajajo zgoraj omenjene zakonske obveznosti iz ZZPOFPR.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani