Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Zakon o pogojih za delovanje predsednika republike

Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike Slovenije, ki je bil sprejet 28. januarja 2003 in je začel veljati v začetku marca 2003, določa pravice predsednika republike tudi po prenehanju funkcije.

V členih 16 do 23 med drugim določa, da ima pravico do naziva bivši predsednik republike in pet let do pisarne, v kateri sta en svetovalec in en delavec, ki opravlja administrativne in tehnične naloge. Bivši predsednik republike Milan Kučan ima od aprila 2003 svojo pisarno na Tržaški 21, Ljubljana.Objavljamo del Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike po prenehanju mandata (ZZPOFPR). Celoten zakon si lahko ogledate na strani predsednika republike Slovenije.6. Pravice predsednika republike po prenehanju funkcije16. člen

Predsednik republike ima po prenehanju funkcije pravico do naziva bivši predsednik republike in pravico do udeležbe na državnih svečanostih v skladu s protokolarnimi pravili.


17. člen

Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače predsednika republike, dokler se ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto po prenehanju mandata.

Pravica do nadomestila plače se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje še za eno leto.

Čas iz prejšnjih odstavkov se šteje predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija, v delovno dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju.

18. člen

Predsednik republike, ki je do izvolitve opravljal trajno funkcijo v državnem organu, ima po prenehanju mandata pravico nadalje opravljati prejšnjo funkcijo, če izpolnjuje pogoje za opravljanje te funkcije in če v treh mesecih po prenehanju funkcije predsednika republike sporoči pristojnemu organu, da želi nadalje opravljati prejšnjo funkcijo.

19. člen

Predsednik republike, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju v državnem organu, v javnem zavodu, v javnem podjetju, v javni agenciji ali v javnem skladu, ima pravico, da se v treh mesecih po prenehanju funkcije predsednika republike vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe.

20. člen

Predsednik republike, ki se po prenehanju funkcije in pravic iz 17. člena tega zakona ne zaposli oziroma ne začne opravljati dejavnosti, na podlagi katere je obvezno zavarovan po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati dejavnosti, vendar največ do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, pravico do mesečnega prejemka v višini 80% plače predsednika republike. Če se predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, zaposli ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je obvezno zavarovan, in njegova plača oziroma plača in dobiček iz opravljanja dejavnosti ne presega mesečnega prejemka iz prejšnjega stavka, ima pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med navedenim prejemkom in plačo oziroma plačo in dobičkom.

V času, v katerem predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, prejema mesečni prejemek iz prvega stavka prejšnjega odstavka, je socialno zavarovan po predpisih o socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju, ta čas pa se mu tudi šteje v delovno dobo.

Predsednik republike, ki se je po prenehanju funkcije upokojil, ima, če njegova pokojnina ne presega mesečnega prejemka iz prvega stavka prvega odstavka tega člena, pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med navedenim prejemkom in pokojnino.

Sredstva za plačilo mesečnih prejemkov iz prejšnjih odstavkov in prispevkov za socialno varnost se zagotavljajo iz državnega proračuna.

21. člen

Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico do pisarniškega prostora (v nadaljnjem besedilu: pisarna), svetovalca in delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge, ter uporabe službenega vozila z voznikom za čas, kolikor je opravljal funkcijo predsednika republike, vendar največ pet let. Pravico do uporabe službenega vozila z voznikom ima le v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja kot predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija.

Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico do varovanja eno leto po prenehanju opravljanja funkcije. Če obstajajo razlogi za podaljšanje, lahko policija v soglasju s predsednikom republike, ki mu je prenehala funkcija, varovanje podaljša. Obseg varovanja se določi v skladu z varnostno oceno.

Pisarno in pravico do uporabe službenega vozila z voznikom zagotovi vlada v soglasju s predsednikom republike, ki mu je prenehala funkcija.

Svetovalca in delavca iz prvega odstavka tega člena zagotovi urad predsednika republike izmed svetovalcev in delavcev iz 9. in 10. člena tega zakona v soglasju s predsednikom republike, ki mu je prenehala funkcija.

Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico do diplomatskega potnega lista.

Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, ima v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja kot bivši predsednik republike doma ali v tujini, pravico do varovanja, pomoči in storitev protokola ali predstavništev Republike Slovenije v tujini.

Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico dostopa do arhiva iz časa, ko je opravljal funkcijo predsednika republike.

22. člen

Sredstva za delovanje pisarne morajo biti v uradu predsednika republike posebej zagotovljena. O porabi sredstev za delovanje pisarne odloča predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija. Odredbodajalec za sredstva za delovanje pisarne je generalni sekretar urada.

Finančno poslovanje za pisarno opravljata urad predsednika republike in ministrstvo, pristojno za finance.

23. člen

Pravice iz 16. do 22. člena tega zakona ne gredo predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija po 109. členu ustave, razen če ustavno sodišče z odločbo o odvzemu funkcije glede posameznih ali vseh pravic ne odloči drugače.