grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Poročilo varuhinje človekovih pravic za leto 2006

Ljubljana, 07/23/2007  |  sporočilo za javnost

Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes prejel letno poročilo varuhinje človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik za leto 2006.

Ob predaji poročila je povedala, da gre za poročilo, ki ga je zasnoval njen predhodnik Matjaž Hanžek. Izročil ji ga je ob nastopu njenega mandata februarja letos. Varuhinja je poročilo ohranila v pripravljeni obliki, v spremni besedi k poročilu pa dodala nekatere poudarke po svojem izboru.

V poročilu o preteklem letu ostajajo opozorila na nekatere še vedno nerešene probleme iz preteklosti, kot je na primer problem izbrisanih (Odločba Ustavnega sodišča še ni izvršena), pravice otrok, nasilje v družini, problematika starejše populacije in hendikepiranih oseb. Na področju pravic otrok varuhinja pogreša ustrezno zakonodajo predvsem za učinkovito ureditev družinskih razmerij in nasilja v družini. Tudi na področju napovedanih zakonov v zdravstvu je priprava zakonodaje v veliki zamudi, po mnenju varuhinje je javnost premalo vključena v sodelovanje pri pripravi teh dokumentov.

Klikni za povečavoNa področju pravosodja so se sodnim zaostankom pridružili tudi problemi v zvezi s prezasedenostjo in slabih bivalnih razmer v zaporih. Naraslo je število zadev s področja diskriminacije, Urad varuha človekovih pravic deluje preventivno.
Na področju varstva okolja je bilo precej več opozoril in pobud. V ospredju so pritožbe, ki izražajo nezadovoljstvo z inšpekcijskimi službami na tem področju.

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek se je zahvalil varuhinji človekovih pravic za poročilo in opozorila, zlasti ko gre za probleme, ki ostajajo nerešeni dalj časa. Strinjal se je z napovedanim načinom dela dr. Čebašek - Travnikove in njenih sodelavcev, da se s čim večjim številom problemov seznanijo konkretno z obiski (na primer v zaporih) in s pogovori z ljudmi (na primer obiski varuhinje izven Ljubljane). Zmanjšati je potrebno birokratski odnos do človeških stisk in pritožbe ter probleme reševati učinkovito v korist prizadetim posameznikom.

Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Janez Drnovšek je zelo pozitivno ocenil tudi njeno videnje in ravnanje v prihodnje, ki bo usmerjeno v krepitev pozitivnih vrednot posameznika in družbe.