grb Urad predsednika Republike Slovenije

Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije

Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (UZ121,140,143)

Ljubljana, 30. junij 2006
(Uradni list RS, št. 68/06)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) se spremenijo naslednje določbe:

1. členV 121. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: "(javno pooblastilo)".

Prvi odstavek se črta.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave.".

2. člen


V 140. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.".

3. člen


V 143. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: "(pokrajina)".
143. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena.
Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin.
Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.".

II.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.


številka: 001-02/89-2/211
Ljubljana, dne 20. junija 2006
EPA 809-IV

Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora