grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Predsednik republike za drugega namestnika predsednika rač. sodišča predlaga Zorana Mladenoviča

Ljubljana, 07/08/2004  |  sporočilo za javnost

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes v skladu s tretjim odstavkom 8. člena Zakona o računskem sodišču za člana računskega sodišča, in sicer drugega namestnika predsednika računskega sodišča državnemu zboru v imenovanje predlagal Zorana Mladenoviča, vrhovnega državnega revizorja na Računskem sodišču Republike Slovenije.Zoran Mladenovič se je na funkcijo predlagal sam, podporo h kandidaturi pa je poslala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 1994 se je vpisal na specialistični študij revidiranja in leta 1996 pridobil strokovni naziv revizor ter leta 2000 še strokovni naziv pooblaščeni revizor. V bližnji prihodnosti namerava končati magistrski študij.

Gospod Mladenovič se je leta 1989 zaposlil v Iskri Commerce v izvoznem oddelku. V okviru te zaposlitve je opravljal dela v odvisni družbi Iskra Limited v Londonu, kjer se je tudi dodatno izobraževal na Emily Woolf College of Accountancy. Tam je leta 1992 opravil izpit iz angleškega zakona o gospodarskih družbah (Company Law). Leta 1992 se je zaposlil na Slovenskem Inštitutu za Management - revizija in vrednotenje podjetij. Navedeno podjetje se je kasneje združilo z mednarodno revizijsko družbo Deloitte & Touche, kjer je bil zaposlen od leta 1993 do 2001. V okviru zaposlitve pri revizijski hiši Deloitte & Touche, ki je znana po svoji intenzivni uporabi računalniške tehnologije, je imel priložnost delati s posebej za ta namen razvitim revizijskim programom (AS/2), ki je bil enoten za celotno podjetje v svetovnem merilu. Še posebej je poudaril poznavanje in uporabo programa za obdelavo baz podatkov ACL. Nenehno izpopolnjevanje s teh področij je spadalo med njegove redne delovne naloge. Pri delu v revizijski družbi je vodil vrsto revizij računovodskih izkazov s področja javnega sektorja.

Gospod Mladenovič je od leta 2001 zaposlen na računskem sodišču, kjer je najprej opravljal delo svetovalca druge namestnice predsednika, v letu 2002 pa je bil razporejen na delovno mesto svetovalca predsednika za razvoj in izobraževanje. V začetku letošnjega leta je bil imenovan za vrhovnega državnega revizorja, kjer vodi oddelek, ki je zadolžen za revidiranje javnih gospodarskih služb in podjetij v večinski lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti.

V okviru zaposlitve na računskem sodišču je kot svetovalec druge namestnice predsednika opravljal različne naloge s področja zagotavljanja kakovosti izvajanje revizij pravilnosti poslovanja in računovodskih izkazov na področjih revidiranja občin, zavodov, javnih podjetij, proračuna ter revizij smotrnosti poslovanja na področjih privatizacije. Kot svetovalec predsednika računskega sodišča je bil primarno zadolžen za izvajanje razvojnih nalog. Med pomembnejše razvojne naloge je spadalo vodenje projekta Twinning in izdelava revizijskega priročnika za revidiranje računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja. Obe nalogi sta bili uspešno zaključeni. Medtem ko je projekt Twinning prispeval h krepitvi revizijske prakse in proizvedel nekaj pomembnih smernic s področja revidiranja javnega sektorja, pa je bil revizijski priročnik uporabljen kot učno gradivo pri izobraževanju iz predmeta Revizija v okviru programa za pridobitev naziva državnih revizor.

Dekan Ekonomske fakultete prof. dr. Maks Tajnikar in prof. dr. Slavka Kavčič menita, da je bila vloga direktorja mednarodno razvojnega projekta Twinning in izdelava revizijskega priročnika med njegovimi najpomembnejšimi nalogami, kar očitno kaže, da je kandidat usposobljen in pripravljen prevzemati najzahtevnejše in najodgovornejše naloge. Menita tudi, da se pri njegovi trenutni funkciji vrhovnega državnega revizorja že dokazuje kot odgovorna vodilna oseba, da je kandidat predan odgovornemu delu, ima ustrezne izkušnje in želi s svojim delom aktivno prispevati k večji preglednosti poslovanja v javnem sektorju. Zato menita, da je primeren kandidat za drugega namestnika predsednika računskega sodišča.

Gospod Mladenovič je v prijavi navedel, da želi s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami s področja revidiranja v javnem sektorju in revidiranja nadalje prispevati k oblikovanju in utrjevanju dobre revizijske prakse kakor tudi metodike, ki bo prispevala k kvalitetnemu in objektivnemu nadzoru nad pravilno in smotrno porabo sredstev, s katerimi upravljajo subjekti javnega sektorja. Zaveda se, da je pomemben korak pri razvoju računskega sodišča potrebno narediti v smeri razvoja metodike revidiranja gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, zato lahko k temu razvoju s svojimi revizijskimi izkušnjami pomembno pripomore.