grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Predsednik republike za ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu predlaga prof. dr. Rajka Pirnata

Ljubljana, 02/25/2005  |  sporočilo za javnost

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je na podlagi zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč za ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu, ustanovljenem na podlagi sklepa Sveta z dne 28.2.2003 o vzpostavitvi Eurojust z namenom krepiti boj proti težkim kaznivim dejanjem, Državnemu zboru Republike Slovenije predlagal prof. dr. Rajka Pirnata, prodekana za študijske zadeve na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.Prof. dr. Rajko Pirnat, roj. 24.3.1951, je univerzitetni diplomirani pravnik in doktor pravnih znanosti. Je vrhunski pravni strokovnjak na področju upravnopravnih znanosti, je redni univerzitetni profesor Univerze v Ljubljani ter od leta 2000 direktor Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Trenutno je prodekan fakultete za študijske zadeve. Področja njegovega raziskovalnega dela so upravna znanost, upravnopravna znanost, pravo varstva okolja, energetsko pravo in pravna informatika. Med drugim je raziskoval pravne akte upravnega prava, javne službe in koncesije ter statusnopravne probleme pravnih oseb javnega prava. V tem okviru je bil odgovorni nosilec dveh znanstveno raziskovalnih projektov Ministrstva za znanost in tehnologijo, in sicer "Statusnopravni problemi oseb na področju javnega prava " in " Zakonske podlage za statusno ureditev oseb javnega prava". Sodeloval je tudi kot član ekspertne skupine v večjem številu mednarodnih projektov, ki jih financira PHARE program Evropske unije. V teh projektih je raziskoval pravno ureditev energetike, telekomunikacij in drugih javnih služb v Sloveniji in oblikoval predloge glede harmonizacije slovenskega prava na teh področjih s pravom EU. Poleg obsežnega pedagoškega in raziskovalnega dela je avtor številnih znanstvenih del in strokovnih člankov s tega področja. V letih 1990 do 1992 je bil minister za pravosodje in upravo v Vladi Republike Slovenije in poslanec v skupščini Republike Slovenije.

Prof. dr. Rajko Pirnat je širši javnosti poznan kot ugleden strokovnjak, posebej za področje javne uprave. Številna znanstvena raziskovalna dela in predavanja tako doma, kot v tujini, vodenje številnih projektov v okviru Pravne fakultete v Ljubljani, ministrstev in ekspertnih skupin, odražajo kandidatovo izjemno ustvarjalnost in poznavanje problematike javne uprave ter drugih pravnih področij.