grb Urad predsednika Republike Slovenije

Zakon o volitvah predsednika republike

Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR)

Ljubljana, 7. avgust 1992

(Uradni list RS, št. 39/1992)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Predsednik republike se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.

2. člen

Pravico voliti in biti voljen za predsednika republike ima državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

3. člen

Predsednik republike se voli za pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo.

4. člen

Volitve predsednika republike morajo biti opravljene najkasneje petnajst dni pred iztekom petletne mandatne dobe prejšnjega predsednika republike.

Če se mandatna doba predsednika republike zaradi vojnega ali izrednega stanja podaljša, morajo biti volitve predsednika republike opravljene najkasneje petnajst dni pred iztekom podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike.

Če predsedniku republike preneha mandat pred iztekom mandatne dobe, morajo biti volitve predsednika republike opravljene najkasneje stopet dni po prenehanju mandata prejšnjega predsednika republike.

5. člen

Volitve predsednika republike razpiše predsednik državnega zbora.

Volitve se razpišejo najprej stopetintrideset in najkasneje petinsedemdeset dni pred iztekom petletne oziroma podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike.

Če predsedniku republike preneha mandat pred iztekom mandatne dobe, morajo biti volitve predsednika republike razpisane najkasneje petnajst dni po prenehanju mandata prejšnjega predsednika republike.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot devetdeset dni in ne manj kot šestdeset dni.

6. člen

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja.

Dan glasovanja se določi na nedeljo ali drug dela prost dan.

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen

Volitve predsednika republike vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po zakonu o volitvah v državni zbor.

8. člen

Sredstva za volitve predsednika republike se zagotavljajo v državnem proračunu.

9. člen

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.

II. KANDIDIRANJE

10. člen

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci državnega zbora, politične stranke in volilci.
11. člen

Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj deset poslancev državnega zbora.

12. člen

Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dvoje ali več političnih strank lahko določi skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj tritisoč volilcev.

13. člen

Volilci določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pettisoč volilcev.

14. člen

Vsak poslanec in vsak volilec lahko da podporo samo eni kandidaturi.

Podpora kandidaturam s podpisovanjem se daje na način, kot ga določa zakon o volitvah v državni zbor.

15. člen

Za kandidaturo za predsednika republike je potrebno pisno soglasje kandidata.

Kandidat lahko umakne soglasje s pisno izjavo, ki se predloži republiški volilni komisiji najkasneje dvajseti dan pred dnevom glasovanja.

16. člen

Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja in osebne podatke kandidata ter predstavnika kandidata. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata in podpisi poslancev oziroma volilcev, ki podpirajo kandidaturo, na predpisanih obrazcih. Predlogu kandidature, ki jo vloži politična stranka, mora biti priložen tudi zapisnik o določitvi kandidature in pravila politične stranke.

Če kandidaturo predlaga skupina poslancev oziroma volilcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed predlagateljev z dodatkom "in skupina poslancev" oziroma "in skupina volilcev".

17. člen

Predlog kandidature se vloži neposredno pri republiški volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasovanja.

Republiška volilna komisija preiskusi zakonitost vloženih kandidatur. Za preiskus zakonitosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.

18. člen

Nihče ne more biti hkrati kandidat za predsednika republike in za poslanca državnega zbora ali za člana državnega sveta.

Če republiška volilna komisija ugotovi, da je kandidat za predsednika republike hkrati predlagan za kandidata za poslanca državnega zbora ali člana državnega sveta, ga pozove, da se v roku oseminštiridesetih ur izjasni o tem, katero kandidaturo sprejema. Če tega ne stori v tem roku, se šteje kot veljavna kandidatura, h kateri je dal nazadnje soglasje.

19. člen

Republiška volilna komisija določi seznam kandidatur za predsednika republike z imeni kandidatov in imeni predlagateljev. Vrstni red kandidatur se določi z žrebom.

Republiška volilna komisija objavi seznam kandidatur najkasneje petnajst dni pred dnevom glasovanja.

III. GLASOVANJE IN UGOTAVLJANJE IZIDA VOLITEV

20. člen

Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

21. člen

Glasovnica za volitve predsednika republike vsebuje imena in priimke kandidatov po vrstnem redu na seznamu kandidatur in navodilo o načinu glasovanja.

Volilec lahko glasuje samo za enega kandidata in sicer tako, da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, za katerega glasuje.

22. člen

Republiška volilna komisija ugotovi izid volitev za predsednika republike.

Za predsednika republike je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov.

23. člen

Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje določi z žrebom. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov pri prvem glasovanju. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni red določi z žrebom.

24. člen

Ponovno glasovanje se opravi najkasneje enaindvajset dni po prvem glasovanju.

Ponovno glasovanje razpiše republiška volilna komisija. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

25. člen

Republiška volilna komisija izdela poročilo o izidu volitev za predsednika republike in ga predloži predsedniku državnega zbora ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Prve volitve predsednika republike razpiše predsednik Skupščine Republike Slovenije.

Pri prvih volitvah predsednika republike lahko določi kandidata skupina najmanj trideset delegatov zborov Skupščine Republike Slovenije, podporo kandidaturi, ki jo določi politična stranka, pa lahko da najmanj osem delegatov zborov Skupščine Republike Slovenije.

27. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije (Uradni list SRS št. 42/89 in 5/90).

28. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 004-01/92-4/2
Ljubljana, dne 29. julija 1992


Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar