grb Urad predsednika Republike Slovenije

Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)

Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-UPB1)

Ljubljana, 24. junij 2004

(Uradni list RS, št. 69/2004)


Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije, ki obsega:

- Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl (Uradni list RS, št. 1/95 z dne 10.1.1995) in

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-A (Uradni list RS, št. 22/04 z dne 10.3.2004).
Številka: 090-01/90-1/17
Ljubljana, dne 21. maja 2004
EPA 1285-IIIPredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor


ZAKON O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(ZOdl-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlikovanja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: odlikovanja) so najvišja priznanja države za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije.
2. člen

Odlikovani so lahko državljani Republike Slovenije.

Odlikovani so lahko tudi tuji državljani.

Odlikovanje se lahko podeli tudi posmrtno.

Izjemoma so lahko odlikovane tudi skupine državljanov, pravne osebe in druge organizacije ter tuje in mednarodne organizacije.
3. člen

Predsedniku republike pripada od izvolitve dalje red za izredne zasluge.
4. člen

Državljan Republike Slovenije sme prejeti tuje državno odlikovanje samo s soglasjem predsednika republike po predhodnem mnenju Vlade Republike Slovenije.
II. ODLIKOVANJA

5. člen

Odlikovanja po tem zakonu so redi in medalje.

Redi so:

Red za izredne zasluge
Zlati red za zasluge
Srebrni red za zasluge in
Red za zasluge.

Medalje so:

Medalja za zasluge
Medalja za hrabrost in
Medalja za častno dejanje.
6. člen

Odlikovanja se podeljujejo za zasluge, dosežene na:

- civilnem področju,
- diplomatsko mednarodnem področju in
- vojaškem oziroma varnostnem področju.
7. člen

1. Za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti, blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, gospodarskem, znanstvenem, socialnem in političnem področju, se podeljuje
2. Za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem, diplomatsko mednarodnem in vojaškem oziroma varnostnem področju se podeljuje
3. Za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije ter za mednarodne sodelovanje na teh področjih se podeljuje
4. Za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na drugih področjih, se podeljuje
5. Za posebno uspešne dosežke in rezultate na področjih, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju Republike Slovenije se podeljuje
6. Za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in materialnih dobrin se podeljuje
7. Za izjemna dejanja vredna posebne časti, se podeljuje
8. člen

Odlikovanja sestavljajo znak, nadomestni znak (zastavica) in listina o podelitvi odlikovanja.

Listina o podelitvi je javna listina.
9. člen

Oblika odlikovanj, način nošenja ter druge značilnosti posameznega odlikovanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona.
III. PRISTOJNOST

10. člen

Odlikovanja podeljuje predsednik republike z ukazom.
11. člen

Predlog za podelitev odlikovanja lahko dajo državni organi, organi lokalne samouprave, organizacije in državljani Republike Slovenije.

Predsednik republike lahko podeli odlikovanja tudi brez predhodnega predloga po lastni odločitvi.
12. člen

Odlikovanje oziroma nadomestni znak sme nositi samo odlikovanec. Odlikovanec odlikovanja ne sme odtujiti.

Nošenje odlikovanj in primeren način nošenja sta čast in moralna obveza odlikovancev.
13. člen

Izdelovanje in nošenje znakov ter drugih predmetov, ki imajo obliko ali videz odlikovanja po tem zakonu, in promet z njimi, ni dovoljeno.
14. člen

Odlikovanje posmrtno odlikovanega ali odlikovanje, ki odlikovancu ni bilo vročeno v času življenja, se vroči njegovim družinskim članom po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.

IV. ODVZEM ODLIKOVANJA

15. člen

Predsednik republike lahko odvzame odlikovanje, če je odlikovanec s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.

Sodišče mora o pravnomočni sodbi, s katero je bil odlikovanec obsojen, obvestiti predsednika republike.
16. člen

Odlikovanec, ki je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora, ne sme nositi odlikovanja med prestajanjem kazni.
V. ZBIRKA PODATKOV O PREDLAGANIH ZA ODLIKOVANJA
IN EVIDENCA ODLIKOVANIH OSEB

17. člen

Zbirko podatkov o predlaganih za odlikovanja in odlikovanih vodi Urad predsednika republike.

Zbirka vsebuje ime in priimek predlaganega za odlikovanje ter priimek ob rojstvu, enotno matično številko občana, podatke o državljanstvu in naslov stalnega prebivališča oziroma ime in sedež predlagane organizacije, utemeljitve, vrsto podeljenega odlikovanja, številko in datum ukaza o podelitvi odlikovanja ter datum vročitve odlikovanja.

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v postopkih podeljevanja odlikovanj.
VI. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki samostojno opravlja dejavnost, če nepooblaščeno izdeluje ali če daje v promet znake ali druge predmete, ki imajo obliko ali videz odlikovanja po tem zakonu (13. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
19. člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik če nosi odlikovanje, s katerim ni bil odlikovan ali če odlikovanje sramoti (12. člen).
20. člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odlikovanec, ki odtuji odlikovanje (12. člen).
VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

21. člen - upoštevana sprememba iz ZOdl-A

Odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije, ustanovljeno z Zakonom o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92), se podeljuje še naprej kot najvišje odlikovanje Republike Slovenije za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije oziroma le v zvezi z navedenimi dejanji, ki so povezana z osamosvojitvijo. Za ostale izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije se podeljujejo odlikovanja po tem zakonu.
22. člen

Državljani Republike Slovenije, ki so bili odlikovani po prejšnjih predpisih o odlikovanjih ohranijo pravico do nošenja teh odlikovanj.

Določbe 12., 13. in 15. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za odlikovance, ki so bili odlikovani na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka.
23. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije - ZOdl-A (Uradni list RS, št. 22/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe ter prilogo 1:
11. člen

Vse evidence o odlikovanih osebah se v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona prenesejo iz Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije na Urad predsednika republike.
12. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretja, četrta in peta alinea 3. člena Zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92).

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Statut odlikovanj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/95).
13. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


PRILOGA 1:
STATUT ODLIKOVANJ REPUBLIKE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Statut odlikovanj Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: odlikovanja) določa obliko, način nošenja in druge značilnosti odlikovanj.
2. Osnovni simbol na odlikovanjih je oblikovno dodelan trikotno dvojno prepleten listni vzorec, ki je bil kot simbol trojstva upodobljen na nakitu kotlaške kulture iz zgodnjega obdobja pokristjanjevanja na Slovenskem.
3. Sestavne dele odlikovanja, ki so znak odlikovanja, nadomestni znak (zastavica) in listina o podelitvi odlikovanja, se podeli istočasno.
4. Listino o podelitvi odlikovanja se podeli v mapi iz trdega kartona, ki je pri redih oblečena v usnje enake barve in kvalitete kot škatla ustreznega reda, pri medaljah pa v temno moder ornamentiran papir enake barve in kvalitete kot škatla za medalje. - Red za izredne zasluge zlato in rdečo,
- Zlati red za zasluge zlato in modro,
- Srebrni red za zasluge srebrno in modro in
- Red za zasluge rumeno in modro. - Medalja za zasluge zlato in modro,
- Medalja za hrabrost srebrno in modro in
- Medalja za častno dejanje rumeno in modro. PREDSEDNIK oziroma PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE
II. STATUTI REDOV IN MEDALJ

1. Statut reda za izredne zasluge - RIZ

Red za izredne zasluge je v osnovi izdelan iz 14-karatnega zlata, belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moarirane svile.

Osnovna ploskev je izdelana iz 14-karatnega zlata in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico 48 mm in debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika, izdelana iz 14-karatnega zlata. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom.

Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz zlata in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Na osnovni ploskvi osnovnega simbola je v sredini vdelan dragi kamen rdeče barve - rubin, brušen v rozetno obliko.

Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični, s tem da je kamen vdelan le na prednji strani.

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem pa tudi s središčnico ene od stranic trikotnika.

Na enega od roglov osnovnega simbola ja pričvrščena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz 14-karatnega zlata.

Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to je enakostraničnega trikotnika) in sicer na nasprotnem od zanke odlikovanja.

Vse vidno zlato je luksirano. Punciranje zlata je na robu osnovne ploskve odlikovanja.

Red za izredne zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile zlatorumene barve, ki ima v sredini pokončno rdečo progo širine 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm.

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak zlatorumene barve, ki ima v sredini pokončno rdečo progo širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.

Red za izredne zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli oba obenem.

Red je v škatli oblečeni v rdeče usnje in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno v rdečo svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile.

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak.

Na škatli je z zlatim tiskom izpisano RED ZA IZREDNE ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način odpiranja.

V uporabi je lahko uradna oznaka za Red za izredne zasluge, to je RIZ.
2. Statut zlatega reda za zasluge - ZRZ

Zlati red za zasluge je v osnovi izdelan iz 14-karatnega zlata, belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moarirane svile.

Osnovna ploskev je izdelana iz 14-karatnega zlata in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico 48 mm in debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika izdelana iz 14-karatnega zlata. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom.

Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz zlata in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični.

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem pa tudi s središčnico ene od stranic trikotnika.

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvrščena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz 14-karatnega zlata.

Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to je enakostraničnega trikotnika) in sicer na nasprotnem od zanke odlikovanja.

Vse vidno zlato je luksirano. Punciranje zlata je na robu osnovne ploskve odlikovanja.

Zlati red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile zlatorumene barve. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm.

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak zlatorumene barve. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.

Zlati red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli oba obenem.

Red je v škatli oblečeni v rumeno usnje in se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno v zlatorumeno svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile.

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak.

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano ZLATI RED ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način odpiranja.

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju.

Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla, premera 8 mm.

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na robovih dve 4 mm široki progi srebrne barve.

Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm.

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na robovih dve 4 mm široki progi svetlo modre barve (enake kot emajl).

V uporabi je lahko uradna oznaka za Zlati red za zasluge, to je ZRZ.
3. Statut srebrnega reda za zasluge - SRZ

Srebrni red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra čistosti 925, belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moarirane svile.

Osnovna ploskev Srebrnega reda za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico 48 mm in debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika, izdelana iz srebra čistosti 925. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom.

Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični.

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem pa tudi s središčnico ene od stranic trikotnika.

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvrščena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925.

Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to je enakostraničnega trikotnika) in sicer na nasprotnem od zanke odlikovanja.

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na robu osnovne ploskve odlikovanja.

Srebrni red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl). Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm.

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak. Na obeh straneh sta progi srebrne barve širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.

Srebrni red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli oba obenem.

Red je v škatli oblečeni v belo usnje in se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno v belo svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile.

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak.

Na škatli je z zlatim tiskom izpisano SREBRNI RED ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način odpiranja.

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju.

Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega emajla, premera 8 mm.

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta 4 mm široki progi zlatorumene barve.

Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm.

Zastavica je v tem primeru svetlo modre barve (enake kot emajl).

V uporabi je lahko uradna oznaka za Srebrni red za zasluge, to je SRZ.
4. Statut reda za zasluge - RZ

Red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra čistosti 925, belega emajla, svetlo modrega emajla, rumenega emajla ter moarirane svile.

Osnovna ploskev Reda za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 2 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični.

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika.

Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvrščena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.

Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925.

Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to je vleknjenega šesterokotnika) in sicer na nasprotnem od zanke odlikovanja.

Vse vidno srebro je luskirano. Punciranje srebra je na robu osnovne ploskve odlikovanja, poleg registrske številke odlikovanja.

Red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl). Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm.

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da je na eni strani proga srebrne barve širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.

Red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe obenem. Zastavica se nosi tako, da je drugobarvna proga na levi strani gledano s pozicije nosilca, kadar ima zastavica le eno drugobarvno progo.

Red je v škatli oblečeni v svetlo modro usnje in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile.

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak.

Na škatli je z zlatim tiskom izpisano RED ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način odpiranja.

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju.

Kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega emajla, premera 8 mm.

Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da je na levi strani 4 mm široka proga zlatorumene barve.

Kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm.

Zastavica ima v tem primeru v sredini pokončno progo srebrne barve širine 4 mm.

V uporabi je lahko uradna oznaka za Red za zasluge, to je RZ.
5. Statut medalje za zasluge - MZ

Medalja za zasluge je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emalja, svetlo modrega emajla, 14-karatnega zlata ter moarirane svile.

Osnovna ploskev medalje za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom.

Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 2 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem loku.

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim od roglov simbola.

Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvrščena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925.

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in spodaj MEDALJA ZA ZASLUGE, oba napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim simbolom. Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa se vgravira ime in priimek odlikovanca, pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja.

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji strani medalje, punciranje zlata pa v spodnjem oglu osnovne ploskve osnovnega simbola.

Medalja za zasluge visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl) s tremi prečnimi zlatorumenimi programi, vsaka širine 4 mm z medsebojnim razmikom po 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob gornje (prve) prečne proge oddaljen od vrhnjega roba 10 mm.

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da so v sredini tri pokončne zlatorumene proge, vsaka širine 4 mm z medsebojnim razmikom po 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.

Medalja za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe obenem.

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je medalja vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak.

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način odpiranja.

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju

Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla, premera 8 mm.

Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm.

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za zasluge, to je MZ.
6. Statut medalje za hrabrost - MH

Medalja za hrabrost je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moarirane svile.

Osnovna ploskev Medalje za hrabrost je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom.

Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 2 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem loku. Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim od roglov simbola.

Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvrščena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925.

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in spodaj MEDALJA ZA HRABROST, oba napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim simbolom.

Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa se vgravira ime in priimek odlkovanca, pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja.

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji strani medalje.

Medalja za hrabrost visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl) z dvema prečnima zlatorumenima progama, vsaka širine 4 mm z medsebojnim razmikom 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob gornje (prve) prečne proge oddaljen od vrhnjega roba 10 mm.

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da sta v sredini pokončni zlatorumeni progi širine 4 mm z medsebojnim razmikom 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.

Medalja za hrabrost ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe obenem.

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je medalja vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak. Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA HRABROST zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način odpiranja.

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za hrabrost podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju

Kadar se Medalja za hrabost podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla, premera 8 mm.

Kadar se Medalja za hrabrost podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera 8 mm.

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za hrabrost, to je MH.
7. Statut medalje za častno dejanje - MČD

Medalja za častno dejanje je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emajla, svetlomodrega emajla, rumenega emajla ter moarirane svile.

Osnovna ploskev Medalje za častno dejanje je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki enakostraničnega šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni z belim emajlom. Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so poudarjene v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 2 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem loku.

Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo tako, da se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim od roglov simbola. Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvrščena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.

Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925.

Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in spodaj MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE, oba napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim simbolom. Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa se vgravira ime in priimek odlikovanca, pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja.

Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na zadnji strani medalje.

Medalja za častno dejanje visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl) s prečno zlatorumeno progo širine 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako, da je gornji rob prečne proge oddaljen od vrhnjega roba 10 mm.

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da je v sredini pokončna zlatorumena proga širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.

Medalja za častno dejanje ali zastavica se nosi na levi strani prsi, vendar nikoli obe obenem.

Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je medalja vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile.

Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj znak.

Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način odpiranja.

Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju.

Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla premera 8 mm.

Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega emajla (enake barve kot proga na traku odlikovanja) premera 8 mm.

V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za častno dejanje, to je MČD.