arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
S predsednikom Vlade RS Janezom Janšo na pogovorih o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike (Ljubljana, 21.10.2005)
Ustava in zakoni
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)


Zakon o potnih listinah - ZPLD-1-UPB1
Ljubljana, 10. januar 2006
(Uradni list RS, št. 3/2006)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, ki obsega:

- Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije - ZPLD-1 (Uradni list RS, št. 65/00 z dne 21.7.2000) in

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije - ZPLD-1A (Uradni list RS, št. 98/05 z dne 7.11.2005).


Številka: 213-03/91-4/38
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EPA 547-IV


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med.


ZAKON O POTNIH LISTINAH

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(ZPLD-1-UPB1)


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Potna listina je javna listina, ki je namenjena državljanu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva.

2. člen

Državljan ima lahko samo eno potno listino iste vrste.

3. člen

Državljan ima pravico zapustiti in se vrniti v državo z veljavno potno listino, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.

Državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, dovoliti prihod v državo.

4. člen

Prepovedano je dati, prodati ali posoditi svojo potno listino drugemu, oziroma kupiti ali uporabiti tujo potno listino kot svojo, ali spreminjati oziroma brisati katere koli podatke v potni listini.

Prepovedano je zastaviti potno listino ali vzeti tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi oziroma pravice.

II. VRSTE POTNIH LISTIN TER PRISTOJNOSTI ZA NJIHOVO IZDAJO

5. člen

Potne listine so:
- potni list,
- diplomatski potni list,
- službeni potni list,
- potni list za vrnitev,
- potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.

6. člen

Pristojni organ za izdajo potnega lista je upravna enota (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme potni list v nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) izdati ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Diplomatski in službeni potni list izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

7. člen

Če državljan do 15. leta starosti (v nadaljnjem besedilu: otrok) potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje za potovanje dovoljenje zakonitega zastopnika.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko v posebno upravičenih primerih, ko je otrok nameščen v zavodu ali rejniški družini, ali ko je zakoniti zastopnik nedosegljiv, zaradi zavarovanja otrokovih koristi, dovoljenje izda pristojni center za socialno delo.

Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov tega člena se izda na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 23. člena tega zakona ter serijsko številko potne listine za otroka in osebo, s katero otrok morebiti potuje v tujino ali iz tujine.

Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov tega člena potrdi pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Podatke iz tretjega odstavka tega člena si lahko organ iz prejšnjega odstavka pridobi tudi iz evidence iz 30. člena tega zakona.

8. člen
(črtan)
9. člen

Diplomatski potni list se izda predsedniku Republike Slovenije, poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, poslancem iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, predsedniku in članom Vlade Republike Slovenije, predsedniku Ustavnega sodišča Republike Slovenije, varuhu človekovih pravic, predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsedniku Računskega sodišča Republike Slovenije, delavcem diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij Republike Slovenije v tujini, ki imajo diplomatske in konzularne nazive ter delavcem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki opravljajo diplomatske in konzularne zadeve in imajo diplomatske nazive, vodjem državnih delegacij Republike Slovenije, osebam, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji diplomatskega ranga v omenjenih organizacijah, diplomatskim kurirjem in določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije.

Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom delavcev diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij Republike Slovenije v tujini in družinskim članom oseb, ki po sklepu vlade odhajajo na delo v mednarodne organizacije, če z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini ter ožjim družinskim članom oseb iz prejšnjega odstavka, če jih spremljajo na službeni poti v tujino.

10. člen

Službeni potni list se izda svetnikom Državnega sveta Republike Slovenije, delavcem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve in delavcem, zaposlenim v diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki nimajo diplomatskega potnega lista.

Službeni potni list se izda tudi članom državnih delegacij Republike Slovenije in delavcem drugih državnih organov, kadar službeno potujejo v tujino ter določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije.

Službeni potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom oseb iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini.

11. člen

Potni list za vrnitev je potna listina, ki se izda državljanu Republike Slovenije ali državljanu druge države članice Evropske unije, ki je v tujini ostal brez potne listine.

Potni list za vrnitev se izda državljanu druge države članice Evropske unije, če v državi, kjer je ostal brez potne listine, ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva njegove države oziroma če tam njegova država ni kako drugače zastopana. Potni list za vrnitev se državljanu druge države članice Evropske unije izda le po pridobitvi soglasja pristojnega organa države, katere državljan je.

12. člen

Potne listine se izdajajo na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, ki določita tudi ceno obrazcev potnih listin, ki jo državljan plača pristojnemu organu.

Obrazce potnih listin, obrazce vlog za izdajo potnih listin, obrazce dovoljenja zakonitega zastopnika iz 7. člena tega zakona in obrazce naznanitve pogrešitve potnih listin izdeluje pooblaščeno podjetje ali organizacija, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.

Obrazci potnih listin, razen potnega lista za vrnitev, se personalizirajo v pooblaščenem podjetju ali organizaciji, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega področja, imata pri nadzoru podjetja ali organizacije iz drugega in tretjega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz drugega odstavka tega člena, prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje, ter preveriti, ali osebe, ki opravljajo te naloge, izpolnjujejo naslednje pogoje za opravljanje svojih nalog:
- da so polnoletne;
- da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
- da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

12.a člen

Prenos potnih listin iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, ali ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, in podjetjem ali organizacijo iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.

13. člen

Obrazci potnih listin se tiskajo v slovenščini, angleščini in francoščini, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo, skupaj s pripadniki slovenskega naroda, tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanščini ali madžarščini.

Posamezna besedila v potnih listinah, določena s pravnimi akti ali odločitvami Evropske unije, so natisnjena v vseh uradnih jezikih držav članic Evropske unije.

III. VELJAVNOST POTNIH LISTIN

14. člen

Potni list se izda z veljavnostjo 10 let.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, izda potni list z veljavnostjo treh let, državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z veljavnostjo pet let.

Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če državljan, ki mu je bila odtujena potna listina, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje pristojnemu organu.

15. člen
(črtan)
16. člen

Diplomatski in službeni potni list se izdata za čas opravljanja naloge, zaradi katere je imetnik upravičen do takega potnega lista, vendar njuna veljavnost ne sme biti daljša od petih let.

17. člen

Potni list za vrnitev se izda za čas veljavnosti do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, katere državljan je imetnik, v državo, na območju katere ima prijavljeno stalno prebivališče, ali izjemoma v državo, na območju katere ima prijavljeno začasno prebivališče.

18. člen
(črtan)
19. člen

Dovoljenje zakonitega zastopnika velja največ eno leto od njegove izdaje.

20. člen

Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi stalnega prebivališča pristojnemu organu predložiti potno listino za vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino.

Državljan mora izročiti pristojnemu organu potno listino najpozneje v 30 dneh, če:
1. spremeni priimek ali ime;
2. spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino iz prejšnjega odstavka ni več možen;
3. fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
4. je poškodovana oziroma obrabljena, ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna.

V primerih iz 1., 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka lahko državljan vloži vlogo za izdajo nove potne listine na način, določen v 23. členu tega zakona.

21. člen

Ne glede na veljavnost, za katero je izdana potna listina, njena veljavnost preneha:
1. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
2. če ne obstajajo več razlogi za izdajo potne listine iz 9. in 10. člena tega zakona.

Imetnik mora potno listino izročiti pristojnemu organu v osmih dneh po nastopu razloga iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.

IV. POSTOPEK ZA IZDAJO POTNIH LISTIN

22. člen

Vlogo za izdajo potne listine vloži državljan osebno pri pristojnem organu.

Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let in tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo.

Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.

Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu vloge.

23. člen

Vloga za izdajo potne listine se vloži na predpisanem obrazcu.

Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. priimek in ime;
2. enotno matično številko občana oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
3. rojstni kraj;
4. stalno prebivališče;
5. državljanstvo;
6. datum in kraj vložitve vloge;
7. priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika.

Vlogi za izdajo nove potne listine, razen za izdajo potnega lista za vrnitev, mora državljan priložiti staro potno listino in fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo pravo podobo.

Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev mora državljan priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo podobo.

Vloga za izdajo diplomatskega in službenega potnega lista vsebuje poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena še podatka o diplomatskem oziroma konzularnem nazivu in funkciji, ki jo oseba opravlja.

Potni list, diplomatski in službeni potni list vsebuje tudi pomnilniški medij, na katerem je podoba obraza imetnika shranjena kot biometrični podatek.

23.a člen

Potna listina se lahko vroči pri pristojnem organu ali po pošti. Način vročitve izbere državljan ob vložitvi vloge za izdajo potne listine.

Vročitev po pošti je opravljena, ko državljan prevzame potno listino. Če potne listine ne prevzame v osmih dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki, se potna listina vrne pristojnemu organu, ki jo je izdal.

Državljanu iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona se potna listina vroči pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

24. člen

Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) potne listine v Republiki Sloveniji mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v osmih dneh, naznaniti pristojnemu organu na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 4. in 7. točke drugega odstavka 23. člena tega zakona, podatke o vrsti potne listine, njeno serijsko številko in navedbo okoliščin njene pogrešitve.

Pogrešitev potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo, naznaniti pristojnemu organu na način, določen v prejšnjem odstavku.

V naznanitvi pogrešitve je potrebno navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve potne listine.

Za prijavo pogrešitve potne listine se smiselno uporabljajo določbe 22. člena tega zakona.

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni organ, na podlagi naznanitve pogrešitve, na stroške državljana prekliče potno listino v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pristojni organ, na vlogo državljana, izda novo potno listino po objavi preklica potne listine v Uradnem listu Republike Slovenije.

25. člen

O vlogi za izdajo potne listine mora pristojni organ odločiti v 15 dneh po njeni vložitvi.

Od državljanov, rojenih v tujini, ki niso vpisani v matične ali državljanske knjige v Republiki Sloveniji in je za njih potrebno ugotoviti državljanstvo in ostale osebne podatke, lahko pristojni organ zahteva, da predložijo izpisek iz rojstne matične knjige in dokazilo o državljanstvu, sicer se rok, v katerem mora biti izdana potna listina, lahko podaljša še za 30 dni.

V primeru, da pristojni organ podvomi o resničnosti podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se rok za izdajo potne listine lahko podaljša za čas ugotavljanja resničnosti podatkov, ki pa ne sme biti daljši od 60 dni.

26. člen

Organ, pri katerem je bila vložena vloga za izdajo potne listine, izdajo zavrne:
1. če je zoper državljana, ki prosi za izdajo potne listine, uveden kazenski postopek oziroma teče postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki, dokler postopek traja - če to zahteva pristojno sodišče;
2. če obstajajo interesi obrambe države, določeni v zakonu - če to zahteva ministrstvo, pristojno za obrambo;
3. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena kazen zapora za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, ponarejanja denarja, tihotapstva, ponarejanja listin, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, trgovine z ljudmi, mednarodnega terorizma, financiranja terorističnih dejanj in za ostala kazniva dejanja, povezana s tujino, za katera je v zakonu predpisana kazen osem ali več let zapora – če to zahteva policija.

Sodišče mora o pravnomočnem sklepu o preiskavi oziroma o pravnomočni obtožnici, vloženi brez preiskave, za kazniva dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka in o pravnomočni sodbi za kazniva dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka obvestiti pristojno policijsko enoto, na območju katere ima državljan prijavljeno stalno prebivališče, oziroma policijsko enoto, na območju katere je sedež sodišča, če državljan nima stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije, ki vloži zahtevo iz 3. točke prejšnjega odstavka.

Če je kakšen od razlogov iz prejšnjega odstavka nastal po izdaji potne listine, pristojni organ izdano potno listino odvzame.

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.

27. člen

O vseh dejstvih, katerih posledica je prenehanje razlogov za zavrnitev vloge za izdajo potnega lista, mora pristojno sodišče ali upravni organ ali policija takoj obvestiti pristojni organ.

Šteje se, da ni več razlogov za zavrnitev vloge za izdajo potnega lista iz prvega odstavka prejšnjega člena, če pristojno sodišče ali upravni organ ali policija ne obnovi zahteve po preteku enega leta od dneva vložitve zahteve za zavrnitev izdaje potnega lista.

28. člen

O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo potne listine, oziroma o odvzemu potne listine, ki jo je izdal pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za konzularne zadeve, odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo potne listine oziroma o odvzemu potne listine, ki jo je na prvi stopnji izdalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odloča vlada.

29. člen

Na vlogo državljana, ki mu je bila zavrnjena izdaja potne listine, oziroma, ki mu je bila odvzeta potna listina razveljavljen, sme sodišče ali upravni organ, ki je zahteval prepoved izdaje, v posebno upravičenih razlogih (smrt družinskega člana, zdravljenje v tujini, nujni službeni opravki) dovoliti izdajo potne listine z omejeno veljavnostjo, ki ne sme biti daljša od 60 dni.

V. EVIDENCE

30. člen

Organi, ki so po tem zakonu pristojni za izdajo potnih listin, o izdanih potnih listinah vodijo in vzdržujejo posebno evidenco (v nadaljnjem besedilu: evidenco).

Evidenca vsebuje podatke:
- iz 23. člena tega zakona;
- podobo obraza imetnika potne listine, shranjeno kot biometrični podatek;
- vrsti potne listine;
- datumu izdaje potne listine;
- veljavnosti potne listine in dovoljenja iz 7. člena tega zakona;
- o serijski in registrski številki potne listine;
- o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah;
- iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona in
- iz 26. člena tega zakona.

Podatke iz evidence vodi pristojni organ pet let po prenehanju veljavnosti potne listine, razen podatkov iz 26. člena tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.

Pristojni organ vodi evidenco tudi na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

31. člen

Podatke iz evidence lahko uporabljajo delavci pristojnega organa, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, za opravljanje nalog s svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi policisti, če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerih iz 26. člena tega zakona pa tudi pristojna sodišča in ministrstvo, pristojno za obrambo.

Podoba obraza imetnika potne listine, shranjena kot biometrični podatek, se lahko uporablja le za preverjanje verodostojnosti potne listine in istovetnosti imetnika potne listine pri prehajanju državne meje.

Osebne podatke iz 23. člena tega zakona sme uporabljati pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona za potrebe vpisa podatkov na obrazec potne listine in jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.

Podatek o registrski številki potne listine sme uporabljati podjetje ali organizacija iz 12.a člena tega zakona za potrebe potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 12.a člena tega zakona in ga mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.

VI. NADZOR

32. člen

Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvajata ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega področja. Nadzor nad izvrševanjem določb 2. in 4. člena, prvega odstavka 20. člena, drugega odstavka 21. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 24. člena tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb iz 4. člena tega zakona izvaja tudi policija.

Podjetje ali organizacija iz 12. člena tega zakona mora osebam, ki jih za to pooblastita minister, pristojen za notranje zadeve, in minister, pristojen za zunanje zadeve, vsak s svojega delovnega področja, omogočiti nadzor prostorov, v katerih poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz 12. člena tega zakona, ter jim dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in izpolnjevanje pogojev za osebe, ki opravljajo naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.

Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora pravico in dolžnost:
- odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev iz 12. člena tega zakona odpravijo v roku, ki ga določi;
- odrediti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 12. člena tega zakona, vendar ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, preneha opravljati te naloge in da se jo nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
- obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov, če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z drugim odstavkom 31. člena tega zakona;
- začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 12. člena tega zakona in ministru, pristojnemu za notranje zadeve, predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila za izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 12. člena tega zakona, če ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku ali da podjetje ali organizacija ni sposobna opravljati poverjenih nalog.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

33. člen

Z globo od 90.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. že ima veljavno potno listino, pa si pridobi še drugo iste vrste (2. člen);
2. da, proda ali posodi svojo potno listino drugemu oziroma kupi ali uporabi tujo potno listino kot svojo ali spreminja oziroma izbriše podatke v potni listini, če to dejanje nima znakov kaznivega dejanja (prvi odstavek 4. člena);
3. v naznanitvi pogrešitve navede neresnične podatke o okoliščinah pogrešitve potne listine (tretji odstavek 24. člena).

34. člen

Z globo od 30.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. zastavi potno listino ali vzame tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (drugi odstavek 4. člena);
2. potne listine v določenem roku po nastopu razlogov za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu (drugi odstavek 21. člena);
3. potne listine v določenem roku ne izroči pristojnemu organu (prvi in drugi odstavek 20. člena);
4. ne naznani pogrešitve potne listine (prvi in drugi odstavek 24. člena).

Z globo od 90.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki vzame tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (drugi odstavek 4. člena).

Z globo 30.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije - ZPLD-1 (Uradni list RS, št. 65/00) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona:
1. predpiše obrazce iz 7., 12., 23. in 24. člena tega zakona;
2. predpiše način vodenja evidence iz 30. člena tega zakona;
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica potne listine, potrditve dovoljenja zakonitega zastopnika iz 7. člena tega zakona ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 23. člena tega zakona, ki jih uporablja pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona;
4. določi ceno potne listine, ki jo državljan plača pristojnemu organu.

36. člen

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zunanje zadeve, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona določi merila za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list.

37. člen

Potne listine, razen potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi in vizumi, izdani po zakonu o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-10/91), se lahko uporabljajo do izteka njihove veljavnosti, vendar največ dve leti po uveljavitvi tega zakona.

38. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1- 10/91).

Pravilnik o potnih listinah in vizumih ter o načinu vodenja evidence o potnih listih in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91 in 52/94) in pravilnik o diplomatskih in službenih potnih listih (Uradni list RS, št. 5/92) ostaneta v veljavi in se uporabljata, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom, dokler ne bodo izdani predpisi na podlagi tega zakona.

39. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije - ZPLD-1A (Uradni list RS, št. 98/05) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

27. člen

Določbe zakona, ki se nanašajo na biometrične podatke, se ne uporabljajo za potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi, če ni v njej določeno drugače.

28. člen

Potne listine in vizumi, izdani po dosedanjih določbah zakona, se lahko uporabljajo do izteka njihove veljavnosti. Imetnik take potne listine pa lahko, v skladu z 32. členom tega zakona, že pred iztekom njegove veljavnosti zaprosi za zamenjavo take potne listine s potno listino, izdano v skladu s tem zakonom.

29. člen

Do spremembe oziroma izdaje novih predpisov se Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03) in Uredba o merilih za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list (Uradni list RS, št. 58/01), uporabljata, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.

30. člen

Do vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev okoliščin pogrešitve potnih listin državljan pogrešitev potne listine naznani pristojnemu organu, na območju katerega ima prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.

31. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati tretji odstavek 153. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo).

32. člen

Določbe zakona, ki se nanašajo na biometrične podatke, se začnejo uporabljati po uskladitvi predpisov iz 29. člena tega zakona s tem zakonom.

33. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani