archived page

Predsednik o prednostnih nalogah na področju kmetijstva

Laško, 12.6.2012  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil 12. vrha kmetijskih in živilskih podjetij (foto: Tina Kosec/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil 12. vrha kmetijskih in živilskih podjetij. V svojem govoru je dejal, da si v današnjem času finančne in gospodarske krize z zaskrbljenostjo postavljamo vprašanja o našem prihodnjem razvoju. Med njimi so tudi vprašanja, ali imamo pravo gospodarsko politiko, ali smo storili dovolj za razvoj kmetijstva in samooskrbe s hrano ter ali smo pripravljeni na soočanje z morebitnimi prehranskimi krizami, ki bi se lahko pojavile v prihodnosti. Odgovori na vsa ta vprašanja so po besedah predsednika odvisni predvsem od rešitev, ki jih v našem gospodarstvu in še posebej v našem kmetijstvu razvijamo zdaj.

Predsednik republike je poudaril, da kmetijstvo ni le gospodarska dejavnost, ampak temelj preživetja in jedro celotne človeške kulture. Kot je pojasnil, je bila agrikultura kot odnos do zemlje in njenega kultiviranja vselej osrednja prvina kulture in bo tudi v prihodnje z nami, čeprav nas urbani razvoj in sodobni čas od nje mentalno oddaljujeta. Predsednik je izpostavil, da nas prav pomen preskrbe s hrano in njena povezanost z našo agrikulturo vodita do konkretnih strateških vprašanj, kot so vprašanja izkoriščenosti naših lastnih virov, odvisnosti kmetijstva od subvencij in spodbujanja porabe, ki bo temeljila na domačih virih.

Med prednostnimi strateškimi nalogami na področju kmetijstva je predsednik na prvem mestu opredelil zagotovitev primerne ravni samooskrbe s hrano. Spomnil je, da smo v Sloveniji doživeli znižanje ravni samooskrbe, ki danes ni več vzdržna in nam ne zagotavlja dolgoročne varnosti. Slovenija ima naravne danosti, raven razvitosti in temeljne organizacijske pogoje, ki nam omogočajo hiter napredek. Vendar je predsednik opozoril, da moramo razviti tudi zavest in konkretne instrumente za spodbujanje krepitve samooskrbe. Pri tem nas opogumljajo uspehi na področju žitne preskrbovalne verige in pri uporabi termalnih vod, nove organizacijske rešitve pa lahko ponudi tudi razvoj socialnega podjetništva, je dodal.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil 12. vrha kmetijskih in živilskih podjetij (foto: Tina Kosec/STA)Kot drugo prednostno nalogo je predsednik omenil varovanje našega naravnega okolja in kmetijskih zemljišč ter optimalno umeščanje objektov v prostor. Opozoril je, da na tem področju naša upravna in politična kultura ni dovolj razvita. Sistem varstva naravnega okolja pred onesnaževanjem je namreč hkrati prešibak in pretirano odprt za uveljavljenje interesov, ki niso v korist niti skupnosti, niti njenemu gospodarskemu razvoju, niti varovanju naravnega okolja. Predsednik je posebej poudaril pomen skladnega razvoja podeželja, kar pomeni, da mora podeželje gospodarsko in socialno napredovati v vseh pogledih, varstvo okolja pa je nujna vsebina tega napredovanja in hkrati zagotovilo zdravega razvoja države kot celote.

Predsednik je kot tretjo prednostno nalogo navedel boljše gospodarjenje z našimi gozdovi, ki so eno naših največjih bogastev. To gospodarjenje mora po njegovih besedah zagotoviti boljše izkoriščanje lesa kot naše najpomembnejše surovine, tako v gradbeništvu kot pri ponovni oživitvi naše lesnopredelovalne industrije. Potrebujemo celovit pristop, povezanost gozda s kmetijsko pridelavo pa je danost, ki jo moramo smiselno upoštevati pri načrtovanju celovite strategije razvoja podeželja in kmetijstva. Vse to skupaj je podlaga za izboljšanje samooskrbe s hrano in trajnostnega razvoja, je še dodal predsednik.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani