Javni nastopi

ZNALI STE IZKORIŠČATI IN USTVARJATI RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN NA NJIH SNOVATI NOVE RAZVOJNE NAČRTE
Svečana otvoritev Lekovega Razvojnega centra

Ljubljana, 6. maj 2002


Spoštovani,
pred osmimi leti ste me povabili na svečano otvoritev Lekovih obratov v Lendavi. Takrat sem imel tudi imenitno priložnost, da se podrobneje seznanim z vašimi takratnimi razvojnimi načrti. Danes, ob slavnostni otvoritvi Lekovega Razvojnega centra, na katero ste naju s soprogo prijazno povabili, z zadovoljstvom ugotavljam, da ste ostali zvesti tem razvojnim načrtom. Ostali ste zvesti tudi samemu sebi, veri v svoje sposobnosti in zmožnosti. Storili pa ste še nekaj več: znali ste izkoriščati in ustvarjati razvojne priložnosti in na njih snovati nove razvojne načrte. To pa je tista sposobnost, ki danes najbolj nazorno pove, da ima podjetje prihodnost.

Lek je vsekakor eno tistih slovenskih podjetij - nanje sem kot predsednik države posebej ponosen – ki je, preprosto povedano, v vsem dosedanjem razvoju, znalo delati prave stvari na pravi način in ob pravem času. Dragoceno je bilo predvsem spoznanje, da prihodnost ni samo nadaljevanje uspešne preteklosti. Niso, žal, redka naša podjetja, ki jih je uspešna preteklost zapeljala. Spregledala so, da je že današnji dan, kaj šele prihodnost, veliko več kot nadaljevanje preteklosti. Da je ta sicer pomembna za samozavest, da pa, žal, ne hrani odgovorov za razvojne izzive. Potrebno se je hitro prilagajati razmeram na globalnih trgih in razvojnim trendom v panogi, imeti razvojno vizijo in ljudi, ki to vizijo zmorejo in znajo uresničevati. Lek je imel oboje. Usmeritev v prihodnost, nezadovoljstvo z doseženim ter spremljanje in prilagajanje novim razmeram v svetu, v raziskovanje in iskanje novega, boljšega, je ustvarjala uspešen razvoj kulture sodelovanja, kulture hierarhije, kulture storilnosti in kulture razvoja, vspodbujala je inovativanost, odprtost za spremembe, sposobnost sprejemanja in osvajanje novih informacij ter željo po uspehu. To so kulture in vrednote sodobnega podjetja, tako kot tudi kultura pripadnosti in zvestobe podjetju.

Zdi se skorajda samo po sebi umevno, da ste v takšnem ozračju uspeli razviti najboljše zdravilo za - tudi Lekovo – prihodnost: razvili in uveljavili ste znanje. Znanje je danes v svetu najbolj iskana in cenjena dobrina. V svetu se odvija veliko tekmovanje, dostikrat tudi brezobzirno, za znanje. Za znanje, ki je sposobno razvijati in uporabljati nove tehnologije, rojevati uporabne ideje ter proizvajati nova znanja in jih prodajati drugim.

Že vrsto let ob različnih priložnostih poudarjam, da bo Slovenija lahko enakovredna razvitim državam, s katerimi se povezuje v gospodarske, politične in obrambne varnostne integracije le, če bo pospešeno in sistematično vzpodbujala izobraževanje, raziskovanja in znanost v najširšem smislu. Znanje bo dobrina s katero se bomo lahko uveljavili v svetu prihodnosti. Slovenija lahko že zdaj uspešno premošča svoja količinska razsežja in omejitve le z znanjem, vrhunskim znanjem, odličnostjo izdelkov in storitev ter poslovanja in ravnanja v gospodarskem, družbenem in političnem življenju. Tudi z visoko ravnjo obče človeške in tudi podjetniške kulture.

Farmacevti v Leku in Krki, ki vas je poslovno življenje in ambicija že zgodaj potegnila v borbo za tržne deleže na globalnih trgih, ste bili med prvimi, ki ste začutili pritiske in izzive globalizicijskih procesov v svetu. Tudi najbolje veste, da se je veliko in neprizanesljivo globalno tekmovanje začelo že pred desetletji. Da se svetovni trgi, sledeč logiki globalnega sveta, zdaj na novo preurejajo in da se na njih na novo delijo tržni deleži. S tem se prerazporejajo tudi možnosti za blaginjo ljudi in za njihovo varnost, tudi socialno, v novem stoletju. Med prvimi ste začutili, da naša ustvarjalnost in inovativna sposobnost odločata o naši usodi. Obe pa se pričenjata v glavi, v našem odnosu do znanja, do novih tehnologij, do novih oblik izobraževanja in dela, zlasti pa v odnosu do sprememb nasploh.

Spremembe v svetu pa se ne dogajajo le v svetu ekonomije. Iščejo se nova razmerja in nova ravnovesja med delom, kapitalom in ekologijo. Razmišlja se o tem ali bo prihodnji svet zdržal z načelom tekmovalnosti kot temeljnim načelom sobivanja. In če ne, kakšen naj bo drugačne način sobivanja, da v njem ne bi žrtvovali načela tekmovalnosti, ki ostaja gibalo razvoja. Išče se model soodgovornosti gospodarskih korporacij v globalnem svetu, ki so že zdavnaj prerasle meje in vpliv nacionalnih držav, za družbeni razvoj in njihovo soodgovornost pri upravljanju sveta. Vedno bolj postaja v tem iskanju očitno, da je načelu tekmovalnosti treba dodati načelo sodelovanja. Ne le v svetu politike ampak tudi v svetu ekonomije. Kdor bo hotel obstati na globalnih trgih, se bo moral tega naučiti. In pri tem računati tudi na razumevanje in ustrezno ravnanje države.

Slovenska družba in slovensko gospodarstvo že dobro desetletje živita v procesu tranzicije. Še vedno pa obstoji razlika med deklariranimi, tudi formalno sprejetimi odločitvami o nujnosti sprememb na eni ter uresničevanim ali uresničenim programom tranzicijskih sprememb na drugi strani. Ta, t.im. implementacijski deficit, za katerega je odgovornost na strani države, obstoji bolj ali manj v vseh tranzicijskih državah, tudi v Sloveniji. Ta predvsem otežuje podjetjem spodbudnejše poslovno okolje. Implementacijski deficit zmanjšuje tudi njihovo konkurenčno sposobnost v svetu globalne ekonomije, v katerem so morala z velikimi napori preseči prepričanje, da gre za neke vrste drugačna, da ne rečem drugovrstna podjetja, ki niso enaka podjetjem iz netranzicijskih držav.

Tudi Lek vse to neposredno občuti. V svetovnem merilu se uvršča med srednjevelike farmacevtske družbe. Pomanjkanje spodbudnejšega domačega poslovnega okolja skuša premoščati s pospešeno, dodatno krepitvijo lastne konkurenčnosti. Ta hip počne to z novim Razvojnim centrom. Lekov Razvojni center je dolgoročna naložba v zavarovanje Lekove prihodnosti. Zanj vam iskreno čestitam in vam želim, da bi ga kar v najkrajšem času spremenili v želeni laboratorij idej. Takšen, ki vam ga bodo zavidali vaši konkurenti v svetu. Takšen, ki ne bo v ponos samo Leku, ampak tudi Sloveniji pri njenem učinkovitem umeščanju v globalni svet.

Vesel in počaščen sem, da lahko danes skupaj z vami delim vaš upravičeni ponos, da ste Lekovci, da Lekove delnice ne kotirajo visoko le na borzi vrednostnih papirjev, ampak tudi na borzi predstav ljudi o kakovosti in razvojni obetavnosti Leka.

Prijetno današnje druženje vam želim.
 

arhivska stran