Sporocila za javnost in demantiji

ODLIKOVANCI - SREBRNI ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE
Seznam odlikovancev po letih

Ljubljana, 20. december 2002

Foto: BOBO povezava:
Leto 2002:- Božo KOVAČ
- dr. Miha RIBARIČ
- Marjan ŠIFTAR
za požrtvovalno delo v dobro slovenske države
---------
prof.dr. Vekoslav GRMIČ
za življenjsko delo in prispevek k slovenski kulturi in duhovnemu svetu
---------
Mitja ROTOVNIK
za izjemne zasluge v slovenski kulturi, predvsem pa za dolgoletno uspešno vodenje Cankarjevega doma
---------
dr. Breda POGORELEC
za dolgoletno pedagoško in znanstveno delo ter za izjemne zasluge pri razvoju in uveljavljanju slovenščine doma in na tujem
---------
prof. dr. Vito TURK
za izjemne zasluge na področju raziskovalne dejavnosti in uveljavljanju Republike Slovenije v svetu
---------
Peter BOŽIČ
za bogato literarno in družbeno angažirano delo na področju kulture - ob sedemdesetletnici
------
- prim. Boris CIBIC, dr.med.
- prof. dr. Marko KOLENC, dr.med.
za dolgoletno nesebično in požrtvovalno zdravniško delo
------
- prof.dr. Vlado BENKO
- prof.dr. Niko TOŠ
- prof.dr. France VREG
za znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo ter za prispevek k razvoju slovenske družbene znanosti
------
Wiliam V. ROTH, senator iz Delawara
za dobra dela naklonjenosti Sloveniji
------
Anton NANUT
za zasluge na področju glasbene dejavnosti in še posebej za Kogojeve dneve - ob sedemdesetletnici
------
Marko MUNIH
za dolgoletno delo na področju glasbene dejavnosti
------
Albin VENGUST
za zasluge pri organiziranju in utrjevanju planinske organizacije, predvsem še Gorske reševalne službe in za drugo pomembno delo
------
Miloš KOVAČIČ
za delo in zasluge v slovenskem gospodarstvu, za izjemen delež pri razvoju farmacevtske industrije ter za široko angažirano družbeno, mecensko in organizacijsko dejavnost
------
Tomaž BANOVEC
za dolgoletno in zaslužno delo na področju statistike, informatike ter v strokovnih društvih, še posebej v Planinski zvezi Slovenije


* * *


Leto 2001:

Janez BOLE
za odlične zasluge pri razvijanju slovenske zborovske glasbe na pedagoškem in umetniškem področju
------
Samo HUBAD
za posebne glasbene zasluge ob 300 letnici Academiae Philcarmonicorum Labacensium
------
Pavle MERKU
za utemeljevanje slovenske narodne identitete med zamejskimi Slovenci in zasluge na področju znanosti ter umetnosti
------
Vinko CAJNKO
za zasluge pri razvoju in popularizaciji športa v Sloveniji in še posebej na Koroškem - ob 90-letnici
------
prof. dr. Janez PEČAR
za življenjsko delo na področju kriminologije, družbenega nadzorstva in oblikovanja sodobne policijske dejavnosti
------
akademik prof. dr. Vasilij MELIK
za znastvenoraziskovalno in dolgoletno pedagoško delo ob osemdesetletnici
------
dr. Marko KRANJEC
ob deseti obletnici osamosvojitve za izjemna zasluge pri uvedbi in uveljavitvi slovenskega monetarnega sistema ob osamosvajanju Slovenije
------
prof. dr. Zora KONJAJEV, dr. med.
za pionirski strokovni in organizacijski prispevek na področju neonatologije
------
prof. mag. Boris PODRECCA
za zasluge v sodobni slovenski arhitekturni kulturi
------
dr. Anica CEVC
za življenjsko delo na področju kulture, posebej za zasluge pri ohranjanju, raziskovanju in predstavljanju slovenske umetnosti - ob 75-letnici ustvarjalnega življenja
------
prof. dr. Janez ŠMIDOVNIK
za zasluge pri izgradnji pravnega sistema Republike Slovenije, posebej na področju državne in javne uprave ter lokalne samouprave ob 80-letnici
------
Alfred BREŽNIK, častni generalni konzul Republike Slovenije v Avstraliji
za zasluge v dobro Sloveniji, posebej še za prispevek v okviru projekta "Slovenija in Sidney 2000" v času Olimpijskih iger


* * *


Leto 2000:

- Vilma BUKOVEC
- Rudolf FRANCL
za izjemno življenjsko delo in prispevek k visoki ravni slovenske operne poustvarjalnosti in za uveljavljanje slovenske kulture v mednarodnem prostoru ob 80 letnici
------
Jože STANIČ
za izjemno delo in zasluge na gospodarskem področju
------
Boris PAHOR
za življenjski opus, nepopustljivo prizadevanje v prid svobodne Evrope in zoper nacifašizem ter za dobrobit zamejskih Slovencev
------
prof. dr. Aleksandra KORNHAUSER - FRASER
za pomemben prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije in za zasluge pri pedagoškem, organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu na področju kemijske znanosti
------
Wesley K. CLARK - Vrhovni poveljnik zavezniških sil NATO za Evropo in Vrhovni poveljnik Evropskega poveljstva oboroženih sil ZDA
za podporo in pomoč Republiki Sloveniji na vojaškem področju in pri usposabljanju Slovenske vojske za sodelovanje v okviru Partnerstva za mir
------
prof. dr. Jože JERAS
za življenjsko delo in zasluge pri strokovnem, padagoškem, organizacijskem ter znanstveno raziskovalnem delu na področju slovenske pediatrije
------
prof. dr. Dušan KARBA
za življenjsko delo na področju farmacije
------
Pavle PETRIČIČ
za požrtvovalno in zaslužno delovanje, ki je pomembno prispevalo k socialnemu, narodnemu in kulturnemu prerodu Beneške Slovenije
------
Dušan SENČAR
za izjemne zasluge pri razvoju smučarskega športa, posebej še za organizacijo svetovno odmevnih tekmovanj v alpskem smučanju za Zlato lisico


* * *


Leto 1999:

prof. dr. Janez FETTICH, dr med.
za izjemne zasluge pri razvoju slovenske medicine
------
prof. dr. Vinko KAMBIČ, dr. med.
za izjemne zasluge pri razvoju slovenske medicine
-------
dr. Vilko NOVAK,
ob devetdesetletnici za bogato in ustvarjalno življenjsko delo na področju etnologije.
------
dr. Tine LAH,
za vsestransko življenjsko delo, posebej za zasluge pri razvoju višjega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja v severovzhodni Sloveniji ter njegovega povezovanja z gospodarstvom.
------
dr. France HABE,
ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju krasoslovja.
------
dr. Ivan Vanek ŠIFTAR,
ob osemdesetletnici za bogato ustvarjalno in mnogovrstno življenjsko delo v dobro Sloveniji.
------
Lutkovno gledališče Ljubljana,
za zasluge v slovenski kulturi in uveljavljanju slovenske umetniške ustvarjalnosti doma in v svetu, ob petdesetletnici delovanja.
------
Revija pevskih zborov PRIMORSKA POJE,
za tridesetletno širjenje pevske kulture in ljubiteljske kulturnoumetniške dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, še posebej tostran in onstran primorske meje.

* * *

Leto 1998:

Jože TISNIKAR, posmrtno,
za bogato ustvarjalno delo.
------
Elektroinštitut Milan Vidmar,
ob petdesetletnici uspešnega delovanja za zasluge na področju razvoja elektroenergetike in energetike v Sloveniji in za uspešno strokovno delovanje v mednarodnem prostoru.
------
Gimnazija Ledina - nekdanje Učiteljišče v Ljubljani,
ob stotridesetletnici obstajanja in delovanja za zgodovinski delež pri oblikovanju slovenskega učiteljstva in s tem slovenske šole.
------
Kmetijski inštitut Slovenije,
ob stoletnici obstajanja za prispevek k razvoju kmetijstva v Sloveniji.
------
Zveza geografskih društev Slovenije,
ob petinsedemdesetletnici delovanja za zasluge pri bogatitvi slovenske geografske znanosti in njene organiziranosti.

* * *

Leto 1997:
prof. dr. France ADAMIČ,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju agronomije.
------
prof. dr. Tone FERENC,
za življenjsko delo in zasluge v znanstvenem, strokovnem in drugem delu na področju slovenske zgodovinske stroke ob njegovi sedemdesetletnici.
------
prof. dr. Pavle KORNHAUSER,
za zasluge in delo v slovenski pediatriji, še posebej za prijaznejšo in človečnejšo hospitalizacijo otrok.
------
Franc KOŠIR,
za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji.
------
prof. Dušan OGRIN,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju krajinske arhitekture.
------
prim. Drago PLEŠIVČNIK, dr. med.,
za zaslužni delež pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za kulturno povezovanje Slovenije s svetom in za dolgoletno požrtvovalno delo na področju zdravstvene dejavnosti.
------
Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
ob sedemdesetletnici zaslužnega delovanja na področju zdravstvene nege in njenega strokovnega razvoja.
------
Gerd BACHER,
za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti o osamosvajanju Slovenije in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije.

* * *

Leto 1996:

akad. prof. dr. Lidija ANDOLŠEK-JERAS,
za zasluge pri strokovnem, organizacijskem in raziskovalnem delu na področju medicine, predvsem pri zdravstvenem varstvu žensk, za pedagoško in mentorsko delo ter za osebni prispevek k ugledu stroke v mednarodnih krogih.
------
Leopold BIBIČ,
kot velikemu umetniku za izjemne zasluge v slovenski kulturi, še posebej v gledališču ter za prispevek v boju za samostojno slovensko državo.
------
- Štefanija DROLC,
- Jože GALE,
ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.
------
akad. prof. dr. Ferdo GESTRIN,
kot nestorju slovenskih zgodovinarjev ob njegovi osemdesetletnici za življenjsko delo v zgodovinski stroki, pomembno za slovenski narod in njegovo samozavedanje ter za zasluge pri oblikovanju modernega slovenskega učiteljstva.
------
Karl GORINŠEK,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Boris GREGORKA,
ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju športne vzgoje ter s tem za mednarodno uveljavljanje dobrega imena Slovenije.
------
- Miran HERZOG,
- Vida JAN JUVAN,
- Mile KORUN,
ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.
------
prof. dr. Vladimir KLEMENČIČ,
za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju socialne in politične geografije, za pedagoško in drugo delo, še posebej pomembno za zamejske Slovence, ob njegovi sedemdesetletnici.
------
akad. prof. dr. Jože KRAŠOVEC,
za zasluge na področju biblicistike in še posebej za zasluge pri novem, komentiranem prevodu Svetega pisma v slovenščino.
------
dr. Pavla LAH JERINA,
ob osemdesetletnici in za njene zasluge v najtežjih časih druge svetovne vojne, predvsem v partizanskih bolnišnicah, ter za njeno delo po vojni.
------
Pia MLAKAR,
za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.
------
Pino MLAKAR,
ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.
------
akad. Dušan MORAVEC,
za delo in zasluge na področju humanističnih ved, za obsežen strokovni in znanstveni opus na tem področju ter za prispevek slovenski gledališki kulturi.
------
akad. prof. dr. Boris PATERNU,
za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje.
------
Karel PEČKO,
za njegove zasluge pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za organizacijsko in drugo delo v dobro krajanom, še posebej pa za kulturno povezovanje Slovenije s svetom.
------
prof. Marjan POGAČNIK,
za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost.
------
dr. Lev PREMRU,
za izjemne zasluge v slovenskem gospodarstvu, še posebej za njegov prispevek k razvoju in uveljavitvi slovenske farmacevtske industrije.
------
Matevž ŠIPEK -Mitja,
ob sedemdesetletnici za vse zasluge v dobro Sloveniji na kulturnem in strokovnem področju.
------
prof. dr. Jože TOPORIŠIČ,
za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje.
------
prof. Marijan TRŠAR,
za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost.
------
Drago ULAGA,
ob devetdesetletnici za njegovo življenjsko delo na področju športne vzgoje in športnega časnikarstva ter za vztrajno uveljavljanje humanih in kulturnih vrednot v slovenskem športu.
------
akad. prof. dr. Franc ZADRAVEC,
za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje.
------
dr. Mirko ZUPANČIČ,
ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.
------
akad. prof. dr. Andrej O. ŽUPANČIČ,
za posebne zasluge pri pedagoškem in znanstvenem razvoju biomedicinskih ved, za mentorsko in organizacijsko delo ter za drugo njegovo delo, predvsem na področju varovanja narave, pomembno doma in v tujini.
------
Planinsko društvo Tolmin,
ob stoletnici za prizadevno planinsko domoljubno dejavnost, še posebej za ohranjanje slovenstva naših gora.
------
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
ob stoletnici obstoja in delovanja za požrtvovalno delo pri zdravstveni oskrbi prebivalstva ter za zasluge v času agresije na Slovenijo.
------
Hans Peter REPNIK,
za zasluge v dobro Sloveniji, za njen razvoj in napredek, in še posebej za njeno mednarodno uveljavljanje.

* * *

Leto 1995:

Marijan LIPOVŠEK,
za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod.
------
prof. dr. Stanislav MAHKOTA,
za življenjsko delo in zasluge na področju interne medicine, posebej endokrinologije in diabetesa, za raziskovalno, pedagoško in organizacijsko delo na tem področju ter za prispevek pri razvoju slovenskega medicinskega tiska.
------
Miloš MIKELN,
za zasluge pri dolgoletnem vodenju Mirovnega komiteja Mednarodnega PENa in uveljavljanju slovenskega ugleda v svetu.
------
akad. prof. dr. Lev MILČINSKI,
za dolgoletno delo in izjemne zasluge na področju slovenske psihiatrije.
------
dr. Boris STROHSACK,
za delo in zasluge na področju slovenskega pravosodja in pravne znanosti;
------
Fran ŽIŽEK,
za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod.
------
Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije,
za zasluge in pomembno dolgoletno delo pri strokovnem razvoju, organiziranju in izvajanju zobozdravstvenih dejavnosti v Sloveniji.
------
Inštitut za narodnostna vprašanja,
za dolgoletno sistematično in uspešno preučevanje manjšinske problematike v Sloveniji ter problematike slovenske narodne skupnosti zunaj meja Republike Slovenije.
------
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,
ob petinsedemdesetletnici delovanja, za požrtvovalno delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem organiziranju in vključevanju v družbo ter za zasluge pri prizadevanjih za neodvisno življenje invalidov.
------
Zveza tabornikov Slovenije,
za dolgoletne zasluge in dosežke pri organiziranju in razvoju slovenskega taborništva ter vzgojno delo na tem področju.
------
msg. Pasquale GUJON,
za vse, kar je dobrega napravil za Beneške Slovence in za obstoj slovenske narodne skupnosti ter za ohranitev slovenske kulture in jezika v Beneški Sloveniji.
------
Marc HODLER,
za njegove zasluge pri uveljavljanju slovenskega smučanja v mednarodnih športnih organizacijah in s tem za priznavanje suverenosti Republike Slovenije v mednarodnem športu.
------
Claud M. KICKLIGHTER,
za zasluge v dobro slovenskemu narodu ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom ter za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo;

* * *

Leto 1994:

- Branko CELAR,
- Mitja KLAVORA,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Zoran KRŽIŠNIK,
za zasluge, dosežene na področju likovne umetnosti in pri ohranjevanju slovenske kulturne dediščine ter za prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Slovenije na področju umetnosti.
------
prof. Janko MODER,
za obogatitev slovenske kulture s številnimi literarnimi, prevajalskimi, jezikoslovnimi in bibliografskimi deli ter za dramaturško, lektorsko, uredniško in organizacijsko delovanje.
------
Lado SMREKAR,
za zasluge, dosežene na področju likovne umetnosti in pri ohranjevanju slovenske kulturne dediščine ter za prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Slovenije na področju umetnosti.
------
Ginekološka klinika Kliničnega centra Ljubljana,
za dolgoletne zasluge in vrhunske dosežke v ginekološko-porodniški stroki ter pri pedagoškem in raziskovalnem delu na tem področju.
------
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
za dolgoletni prispevek, zasluge in vrhunske dosežke pri celoviti rehabilitaciji bolnikov s prizadetostjo gibalnih funkcij, za raziskovalno in pedagoško delo ter za mednarodno uveljavitev na tem področju.
------
Prirodoslovno društvo Slovenije,
za pomembno delo in dolgoletno organiziranje na področju naravoslovnih in naravovarstvenih dejavnosti.
------
Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični,
za četrtstoletno širjenje pevske kulture in ljubiteljske kulturnoumetniške dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru.
------
- dr. Valentin INZKO,
- Franci ZWITTER, posmrtno,
za zasluge in osebni prispevek pri ohranjanju in razvijanju slovenske narodne zavesti in za utrjevanje položaja ter ugleda slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.
------
dr. Helmut ZILK,
za zasluge pri mednarodnem priznanju Republike Slovenije, za osebni prispevek k bogatemu in vsestranskemu sodelovanju med Dunajem in Ljubljano ter za delež v razvejanem kulturnem sodelovanju med Republiko Avstrijo in Slovenijo.

* * *

Leto 1993:

- Vincencij BEZNIK,
- Bogomil BRVAR,
- Pavel ČELIK,
- Slavko DEBELAK,
- Milan DOMADENIK*,
- dr. Darko MAVER,
- Boris ŽNIDARIČ
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije;
* Odlikovanja ni prevzel.
------
akad. dr. Franc JAKOPIN,
za izjemno delo in zasluge na področju jezikoslovja, še posebej pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika kot eni izmed osnov slovenske kulturne in narodne samobitnosti;
------
dr. Miha POTOČNIK,
za dolgoletne izjemne zasluge v slovenskem planinstvu.
------
Miguel Angel MARTINEZ,
za zasluge in osebni prispevek k uveljavljanju Republike Slovenije v mednarodnih odnosih in za njeno vključevanje v evropske integracije.

* * *

Leto 1992:

Bojan ADAMIČ,
za dolgoletne zasluge na glasbenem področju.
------
- Miran BOGATAJ,
- Albin GUTMAN,
- Mirko JELENIČ,
- dr. Štefan KOUS,
- Anton KRKOVIČ*
- Danijel KUZMA (posmrtno),
- Marjana LIPOVŠEK,
- Andrej LOVŠIN,
- Vladimir MILOŠEVIČ,
- dr. Leopold MORELA,
- dr. Tone STARC,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
* Odlikovanje protestno vrnil 6. 7.1993
------
- Klinični center Ljubljana,
- Postaja mejne policije Holmec,
- Posebna policijska enota Ministrstva za notranje zadeve,
- Splošna bolnišnica Brežice,
- Splošna bolnišnica dr. Franc Derganc Šempeter pri Novi Gorici,
- Splošna bolnišnica Maribor
- Srednja kmetijska šola Maribor,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE

 

arhivska stran