Sporocila za javnost in demantiji

ODLIKOVANCI - ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE
Seznam odlikovancev po letih

Ljubljana, 20. december 2002

Foto: BOBO povezava:
Leto 2002- Martin CERKVENIK
- Andreja FURLAN ŠINKOVEC
- Franc GODEŠA
- Bojana HUDALES KORI
- mag. Olga JAKHEL DERGAN
- Ida MOČIVNIK
- Peter ŠEFMAN
- Peter TOŠ
- Miha VRHUNEC
- Milovan ZORC
za požrtvovalno delo v dobro slovenske države
---------
Mario MAGAJNA
za dolgoletno fotoreportersko delo, pomembno za slovensko narodno skupnost v Italiji
------
Anton PREINFALK
za dolgoletno prizadevno mentorsko in trenersko delo na šahovskem področju
------
Bruno PARMA
za dolgoletno prizadevno mentorsko in trenersko delo na šahovskem področju, predvsem pa za številne tekmovalne uspehe
------
- Milan KNEŽEVIČ
- Boris KUTIN
za dolgoletno organizacijsko, mentorsko in drugo prizadevno delo na šahovskem področju, še posebej za uspešno organizacijo Šahovske olimpiade na Bledu
------
Jožko HORVAT - Muc
za prizadevanja v dobro romski skupnosti v Sloveniji, posebej v občini Tišina
------
- Danijela BRATEC
- Jože PRIMOŽIČ*
za dolgoletno delo v dobro pomoči potrebnim
* Odlikovanje zavrnil.
------
Izidor PEČOVNIK - Dori
za zasluge v dobro Slovencev v Nemčiji ter za prepoznavanje Slovenije v svetu
------
DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE
za zasluge pri strokovnem in gospodarskem razvoju livarske industrije v Sloveniji
------
prof.dr. Marko Ivan RUPNIK
za prispevek k prepoznavanju slovenske likovne umetnosti v svetu in posebej za mozaike v kapeli Odrešenikove matere v Vatikanu
------
Aleksander - Saša NOVAK
za delo in zasluge v dobro Slovencev v Bosni in Hercegovini
------
- Ladislav CVAHTE
- Jože KOBOLT
- Janko LJUBIČ
- dr. Igor POTOČNIK
- Jože ŠKOF
- Stanislav ZLOBKO
- Silvo KOMAR
za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije ter za prizadevno delo v častniški organizaciji
------
Stane KOSELJ
za pomembne dosežke pri razvoju papirne industrije
------
Lojze SLAK
za zasluge na področju slovensko zaznamovane množične glasbene kulture doma in po svetu
------
Ana BOŽANOVIĆ
za prispevek k poznavanju in ohranjanju slovenskega jezika med rojaki v Sarajevu ter za delo v kulturnem društvu Ivan Cankar
------
Geza BAČIČ
za delo z narodnostnima skupnostima in z romsko skupnostjo
------
Festival Ljubljana
za petdesetletne zasluge pri predstavljanju domače in tuje umetniške dejavnosti
------
- Zlatko FERENCK
- Janez KONRAD
- Zlatan KOVAČEVIČ
- Zlatko KUK
- Ciril RAVBAR
- Stanko SAKOVIČ
- Fabio STEFFE
- Iztok TRČEK
za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
------
dr. Edvard GLASER
za dolgoletno nesebično, požrtvovalno zdravniško in humanitarno delo
------
mag. Franc BOHINC
za zasluge in prispevek pri razvoju in uveljavljanju ekonomike zdravstva in zdravstvenega varstva
------
Francka SELJAK
za delo v slovenskih društvih v Kanadi, za povezovanje z matično domovino in še posebej za ohranjanje slovenstva med rojaki v Kanadi
------
Vladimir URBANC
za zaslužno delovanje med Slovenci v Kanadi
------
- Božidar JORDAN
- Jože MELANŠEK
- Jože STANONIK
- Tone ŠKARJA
- Danilo ŠKERBINEK
- Adi VIDMAJER
za požrtvovalno in vztrajno delo v planinski organizaciji
------
Yves FRACHET, generalni direktor Eurostata
za zasluge pri vključevanju slovenske statistike v evropski prostor
------
dr. Giovanni VOLPE
za zasluge v dobro Sloveniji, posebej še v času agresije na Slovenijo in pri maloobmejnem sodelovanju
------
dr. Janez ŽMAVC
za življenjsko delo in prispevek k načrtovanju, gradnji in vzdrževanju slovenskega cestnega omrežja
------
Janez STROJANŠEK
za dolgoletno delo na področju javne uprave in posebej za prispevek k razvoju upravne stroke
------
- prof.dr Marianna Leonidovna BERŠADSKA
- prof.dr Olga Sergejevna PLOTNIKOVA
za dolgoletno požrtvovalno in uspešno delo na področju slovenistike v Rusiji
------
Pihalni orkester železarjev Ravne
ob stoletnici uspešnega in zaslužnega delovanja na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti
------
Nada PAVŠER
za zaslužno in zagnano delo z mladimi na področju varstva okolja
------
Majna SEVNIK FIRŠT
za dolgoletno bogato baletno, koreografsko, režisersko in realizatorsko delo - ob sedemdesetletnici
------
Mimi MALENŠEK
za ustvarjalni prispevek slovenski književnosti in kulturi
------
Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik
za zasluge na področju varstva pred požari ter varstva pred naravnimi nesrečami - ob 125-letnici delovanja
------
- prof. dr. Elko BORKO, dr.med.
- prof. dr. Zora JANŽEKOVIČ, dr.med.
- prim. Aleksander STERGER, dr.stom.
- Jože TRSTENJAK, dr.med.
- prim. Marija VODNJOV, dr.med.
- Božena ŽEN BOH, dr.med.
- Anton ŽUNTER, dr.med.
za dolgoletno nesebično in požrtvovalno zdravniško delo
------
- prof.dr. Maca JOGAN
- prof.dr. Stane JUŽNIČ
- akad.prof.dr. Zdravko MLINAR
za znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo ter za prispevek k razvoju slovenske družbene znanosti
------
prof.dr Milan ŽEVART
za življenjsko delo na področju novejše zgodovine ter za muzejsko in pedagoško delo
------
- Janko KOREN
- Pavle ŠEGULA
- Franc TELCER
za prizadevno delo v planinski organizaciji in posebej v Gorski reševalni službi
------
Zlata RODOŠEK
za zasluge na področju gledališke umetnosti
------
Jože ŠATER
za dolgoletno in zaslužno delo na področju športa
------
- Milena DOBERNIK
- Jože NATEK
za zasluge pri povezovanju koroških Slovencev z matično domovino
------
Mednarodna ustanova za razminiranje in pomoč žrtvam min
za pmembno človekoljubno delovanje v mednarodnem prostoru
------
prof.dr. Janez KRANJC
za pedagoško in znanstveno delo ter posebej za osebni prospevek pri gradnji nove stavbe Pravne fakultete
------
Viktor GROŠELJ
za izjemne alpinistične dosežke, pomembne tudi za promocijo Slovenije v svetu in posebej za delo z mladimi ter prispevek gorskemu reševanju
------
Ingemar STENMARK
za prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetu in za zasluge pri krepitvi slovensko-švedskega prijateljstva
------
Kmečka zveza - stanovska organizacija slovenskih kmetov v Italiji
za zasluge za obstoj in gospodarski razvoj zamejskih Slovencev v Italiji
------
Rajko LESJAK
za osebni prispevek v dobro delavcev
------
- prof. dr. Derek F. ABEL
- dr. Peter KRALJIČ
za zasluge pri usposabljanju in izobraževanju slovenskih managerjev
------
dr. Dušan VRŠČAJ
za dolgoletno delo v slovenski gobarski organizaciji in za prispevek k ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva v poznavanju gob
------
- Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-mesto
- Prostovoljno gasilsko društvo Krško
za zasluge na področju varstva pred požari ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - ob 130-letnici delovanja
------
Georg SOROS
za zasluge pri spodbujanju in razvijanju odprte demokratične in humane družbe v sodobnem svetu ter za zasluge pri uveljavljanju odprte, strpne in razsvetljene civilne družbe v Sloveniji
------
prof. Carole ROGEL
za nesebično znanstveno, pedagoško in strokovno delo, ki ga je namenila ozaveščanju ameriške zgodovinske in politične javnosti o Slovencih in njihovi domovini
------
pater Valerijan JENKO
za dolgoletno zaslužno delovanje med Slovenci v Avstraliji


* * *


Leto 2001Jože ZUPAN
za zasluge pri širjenju jezikovnega znanja in poznavanja materinščine med mladimi ter bogato drugo delo na področju kulture
------
Stanislav PEČEK
za široko aktivnost na najrazličnejših področjih kulture na Dolenjskem in drugod
------
- dr. Mirko CUDERMAN
- Igor OZIM
- Ivo PETRIČ
- Alenka SAKSIDA
- Boris ŠINIGOJ
za posebne glasbene zasluge ob 300 letnici Academiae Philcarmonicorum Labacensium
------
Ivica ŽNIDARŠIČ
za požrtvovalno delo v dobro pomoči potrebnim, še posebej žrtvam vojnega nasilja
------
Avgust LIKOVNIK
za dolgoletno delo in vsestranske zasluge v kegljaškem športu
------
Boris KRISTANČIČ
ob življenjslkem jubileju za petdestletno delo na področju slovenskega športa, posebej za zasluge pri razvoju košarke
------
prof. dr. Stanislav HAFNER
za delo in zasluge pri znanstvenem, pedagoškem in drugem delu na področju slovenistike v Avstriji
------
Zlatko ŠUGMAN
za zaslužno in ustvarjalno delo na področju gledališke umetnosti
------
dr. Rajko ŠUGMAN
za organizacijsko, strokovno, znanstveno in pedagoško delo v slovenskem športu
------
dr. Danica PURG
za zasluge pri izobraževanju slovenskih in tujih menagerjev ter za pomembno humanitarno delo
------
Gimnazija Kranj
ob stoti obletnici mature - za zasluge pri izobraževanju številnih generacij dijakov
------
- Charles F. IPAVEC
- August B. PUST
za zasluge pri kulturnem, organizacijskem in drugem delu v dobro Slovencev v ZDA in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije
------
Adolf RADOH (krvodajalec)
za nesebično in dolgoletno pomoč soljudem v stiski
------
Belokranjski muzej Metlika
za zasluge na področju kulture ob 50-letnici
------
dr. Andrej ANŽIN
ob deseti obletnici osamosvojitve za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
------
- France BEVC
- Davorin BRATUŠ
- Zdenka CELINA
- Janez DREVENŠEK
- Zlatko ERZIN
- Slavko GERŽELJ
- Franc KOKOT
- Srečko KROPET
- Rajko MEH
- Rdvard MLAČNIK
- Vinko MLINŠEK
- Mladen MRMOLJA
- Stane PLOHL
- Janez SODRAŽNIK
- Borut USENIK
- Stanislav VENIGER
- Drago VIDRIH
- Bojan VREČIČ
- Drago ZADNIKAR
- Miroslav ŽABERL
- Anton ŽALE
ob deseti obletnici osamosvojitve za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
------
Novi Matajur, tednik Slovencev v Videmski pokrajini
za zasluge pri ohranjanju slovenstva na drugi strani meje
------
Jože PREŠEREN
za dogoletno požrtvovalno kulturno delo v korist slovenskega izseljenstva in njihovo ohranjanje stikov stikov z matično domovino
------
Jože KASTELIC
za kulturno in organizacijsko delo v dobro Slovencev v Kanadi
------
Zveza ekonomistov Slovenije
za prispevek k razvoju ekonomske znanosti in njeni popularizaciji v slovenskem in mednarodnem prostoru - ob 50-letnici
------
Miloš BRELIH
za življernjsko delo in še posebej za medvojne zasluge pri delovanju Radia Kričač
------
- Petra DOBRILA
- Stanko KOTNIK
za pomembno delo pri "bralni znački" in s tem za zasluge pri vzpodbujanju branja in kultiviranju materinščine med mladimi Slovenci
------
- Mina JERAJ
- Janez ALBREHT
- Stane LEBAN
- Dušan MEVLJA
- Janez ŠKOF
- Aleksander VALIČ
za zaslužno in ustvarjalno delo na področju gledališke umetnosti
------
Aleksander VIDEČNIK
za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne dediščine Zgornjesavske doline in za drugo zaslužno delo ob 80-letnici
------
- Prostovoljno gasilsko društvo Log pod Mangartom
- Danijel KRIVIC, poveljnik CZ občine Bovec
- Milan LEBAN, delavec Ministrstva za obrambo
za zasluge pri reševanju človeških življenj in imetja ob naravnih nesrečah v Posočju, posebej še v Logu pod Mangartom
------
Stanislav PETERLIN
za življenjsko delo na področju varstva narave


* * *


Leto 2000:

Martin STREL
za dolgoletne uspehe na področju plavalnega športa in za promocijo Slovenije v svetu
------
Nogometna zveza Slovenije
za zasluge pri prepoznavanju Slovenije v svetu ob 100-letnici nogometa na Slovenskem in ob 80-letnici delovanja
------
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
za strokovno in organizirano delo z gluhimi, naglušnimi in govorno motenimi otroki ter za drugo delo v njihovo dobro ob 100-letnici delovanja
------
Franc ERŽEN
za petdesetletno kulturno delovanje in še posebej za organiziranje Severjevih dnevov v Ribnici na Pohorju
------
dr. Milica KACIN WOHINZ
za zasluge dosežene v znanstvenem in strokovnem delu ob sedemdesetletnici
------
Nada ČUČNIK MAJCEN
za organizacijsko in strokovno delo pri uveljavljanju sodobnega knjižničarstva in arhivstva v Sloveniji
------
dr. Boris A. NOVAK
za prizadevanja pri demokratizaciji in osamosvajanju Slovenije, za pomoč žrtvam balkanskih vojn ter za prispevek k prepoznavanosti Slovenije in naše kulture v svetu
------
dr. Rado LENČEK
za prispevek k poznavanju in uveljavljanju slovenske kulture v ZDA
------
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
za prispevek k razvoju knjižnične in informacijske dejavnosti, posebej za njeno zaslužno vlogo pri uresničevanju univerzitetnega študija in raziskovalnega dela
------
dr. Izidor HAFNER
za zasluge pri uvajanju računalništva in logike v srednje šole ter za delo z mladimi na tem področju
------
Davo KARNIČAR
za izjemen smučarsko - alpinistični dosežek s spustom z Mount Everesta, kar je v zgodovini himalaizma odprlo povsem novo poglavje in znova poneslo ime Slovenije v svet
------
- GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA MESTO
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ
za zasluge na področju varstva pred požari ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ob 130 letnici delovanja
------
France FILIPIČ*
za življenjsko delo na področju zgodovinopisja
* Odlikovanje zavrnil.
------
ZVEZA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE ob 90-letnici delovanja
za dolgoletno družbeno aktivno in strokovno uspešno delo
------
DOLENJSKI MUZEJ ob 50-letnici delovanja
za kulturno prosvetno poslanstvo ter za odkrivanje in ohranjanje premične kulturne dediščine
------
dr. Antonija BERNARD
za prispevek k prepoznavanju Slovenije, njene literature in jezika v Franciji ter zasluge pri ohranjanju narodne zavesti pri naših izseljencih
------
Božena GLAVAK
za življenjsko delo na področju operne poustvarjalnosti
------
dr. Jože FLORJANČIČ
za pedagoški in svetovalni prispevek na kadrovskem področju v Sloveniji ter za zasluge pri razvoju višjega in visokega šolstva
------
dr. Tom PRIESTLY
za prispevek k prepoznavanju slovenske kulture v svetu
------
don Pierino GELMINI
za delo in zasluge z mladimi zasvojenci in še posebej za razumevanje in prispevek pomoči potrebnim v slovenskem prostoru
------
pater BAZILIJ ALBIN VALENTIN (posmrtno)
za dolgoletno delo med avstralskimi Slovenci
------
dr. Majda MAČKOVŠEK - PERŠIČ
za pogumno humanitarno delo med taboriščnicami in pri tem za zasluge v boju proti nacifašizmu ter za požrtvovalno delo na področju onkologije
------
Jože MAKOTER
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
------
Drago PETRIČ dr.med
za izjemne zasluge in prispevek slovenskemu športu ter za delo na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
------
dr.Božidar KRAJNČIČ
za zasluge pri razvoju mariborske fakultete za kmetijstvo in njenem mednarodnem uveljavljanju, za vrhunske raziskovalne rezultate ter za prispevek pri krepitvi slovenskega gospodarstva
------
prof.dr.Ivan TURK
za življenjsko delo in zasluge na področju računovodske in revizijske stroke
------
Peter WINKLER
za prispevek k uveljavitvi visokih civilizacijskih načel v ustvarjanju in izvajanju narodnostne politike Republike Slovenije
------
prim. Kurt KANCLER, dr. med.
za zasluge pri strokovnem, padagoškem, organizacijskem in drugem delu na področju slovenske pediatrije (ob sedemdesetletnici)
------
prof. Predrag MATVEJEVIČ
za zasluge pri ohranjanju in krepitvi vloge slovenske kulture v mednarodnem prostoru
------
Robert TOMSICH
za dejanja v dobro Sloveniji, posebej pri njenem osamosvajanju in mednarodnem uveljavljanju
------
prof. dr. Franc KOZJEK
za zaslužno delo na področju farmacije
------
Rajko CIBIC
za dejanja v dobro Slovencem v Franciji in krepitvi francosko-slovenskega prijateljstva ter za širjenje dobrega glasu o Sloveniji


* * *

Leto 1999

Pavle SVETE
za dolgoletno predano delo na področju pravnega sistema Republike Slovenije
------
prof.dr. Milan POGAČNIK
za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem, pedagoškem in organizacijskem delu, pomembnem za razvoj in uveljavljanje slovenskega veterinarstva
------
Posavski muzej Brežice
ob petdesetletnici delovanja za zasluge in prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine in razvoj kulturnega življenja
------
Tomaž HUMAR
za izjemne alpinistične dosežke, posebej še za prvenstveni samostojni vzpon v južni steni Dhaulagirija, ki je pomemben tudi za mednarodno promocijo Slovenije
------
dr. Bruno BRESCHI
za mecenski doprinos slovenski kulturi
------
dr. Bruno RAVNIKAR
za pomembno in zaslužno delo v slovenski folklorni dejavnosti
------
dr. Anton OGOREVC
za zasluge pri razvoju in uresničevanju programov avtomatizacije v Iskri in širšem slovenskem prostoru
------
Avto-moto zveza Slovenije,
za uspešno delovanje na področju preventive, vzgoje in pomoči v cestnem prometu ter povezovanje z mednarodnimi organizacijami in ob devetdesetletnici delovanja
------
Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu,
za zasluge pri ohranjanju in razvijanju slovenske kulture ter za krepitev samozavesti in sodelovanja med rojaki na Koroškem
------
Marin BASTJANČIČ,
za dela v dobro občini nova Gorica in njenemu obmejnemu sodelovanju
------
Franc Zlatko DREU,
za dejanja v dobro Sloveniji na mednarodnem področju
------
Miroslava KRAMARIČ,
za dolgoletno požrtvovalno učiteljsko delo in za bogat osebni prispevek k razvoju Loma pod Storžičem.
------
- Cvetka KOCIJANČIČ
- Ciril SORŠAK
za kulturno delo in s tem za ohranjanje slovenskega izročila med našimi izseljenci v Kanadi.
------
Ivan John PLUT,
za zaslužno delo pri združevanju Slovencev v Kanadi in pri njihovem povezovanju z matično domovino.
------
prim. Anica MIKUŠ KOS, dr.med.,
za zaslužno delo na področju zaščite duševnega zdravja otrok.
------
prim. Jožica SIMONIČ, dr. stom.,
za življenjsko delo na področju zobozdravstvene preventive in zobnega zdravljenja otrok,
------
Iztok TOMAZIN, dr. med.,
za pomembno delo na področju urgentne medicine, posebej za zasluge pri klasičnem in helikopterskem reševanju ponesrečencev.
------
prim. mag. Franc URLEP, dr. med.,
za zasluge pri razvoju in uveljavitvi družinske medicine, organiziranju splošne zdravstvene službe in za prispevek k podiplomskemu izobraževanju.
------
Prostovoljno gasilsko društvo Metlika,
ob stotridesetletnem jubileju za organizirano, vztrajno in nesebično varovanje pred požari, naravnimi in drugimi nesrečami kot prvemu slovenskemu gasilskemu društvu.
------
“Slovenski rodoljubi, ki so jih angleški zavezniki kot padalce poslali na ozemlje Slovenije, kjer so se borili za novo Evropo svobodnih narodov”
za zasluge v boju proti nacifašizmu.
------
Károly BAUER,
za zasluge v dobro porabskih Slovencev in njegov prispevek k osamosvajanju Slovenije.
------
dr. Richard JACKSON,
za zasluge pri prepoznavanju slovenske literature v tujini in za druga dela v dobro Sloveniji.
------
dr. Dénes PÁLFY,
za zasluge in prispevek pri povezovanju in sodelovanju Madžarske s Slovenijo na različnih področjih.
------
- Slavko AVSENIK,
- Vilko OVSENIK,
za zasluge na področju slovensko zaznamovane množične glasbene kulture doma in široko po svetu.
------
Andrej BABIČ,
za plodno in požrtvovalno delo v turistični dejavnosti Gorenjske.
------
- Mojmir LASAN,
- Lidija SOTLAR,
- Magda VRHOVEC,
ob osemdesetletnici slovenskega baleta za umetniške dosežke in druge zasluge na tem področju.
------
Svetlana MAKAROVIČ*,
za ustvarjalne zasluge pri razvoju slovenske lutkovne umetnosti in literature za otroke.
* Odlikovanje protestno vrnila 24. 2. 2000.
------
Milan MATOS,
za zasluge pri razvoju slovenskega založništva ob petindvajsetletnici delovanja knjižnega kluba Svet knjige.
------
Nace SIMONČIČ,
za dolgoletno bogato ustvarjalno delo v slovenskem lutkarstvu.
------
Ignacije ŠUNJIĆ,
za izjemno organizacijsko delo v slovenskem lutkarstvu.
------
Klaus WOLF,
za zasluge pri promociji Slovenije v nemškem glasbenem atlasu in za povezovanje med mestoma Esslingen in Velenje.

* * *

Leto 1998

Janez BOHORIČ,
za zasluge pri organiziranosti in uveljavljanju lionističnega gibanja in njegovega humanitarnega poslanstva v Republiki Sloveniji.
------
Franc EKAR,
za štiridesetletno organizacijsko delo na področju planinstva, alpinizma in drugih področjih telesne kulture.
------
Slavko GLIHA,
za zasluge v korist kmetijskega razvoja pri nas, za dolgoletno uspešno vodenje Kmetijskega inštituta Slovenije in za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine.
------
Ignac GOLOB,
za zasluge in prispevek pri mednarodnem priznanju in uveljavljanju samostojne države Slovenije.
------
Jože JAN,
za življenjsko delo na področju inovatorstva in s tem za zasluge pri razvoju slovenskega gospodarstva.
------
Matjaž JANČAR, posmrtno,
za zasluge in prispevek pri mednarodnem priznanju in uveljavljanju samostojne države Slovenije.
------
Alojz JEŠELNIK,
za dolgoletno nesebično in zaslužno delovanje v Združenju multiple skleroze Slovenije v dobro invalidnih oseb.
------
- Evgenija KEGEL KOROŠEC,
- Janez KOROŠEC,
za dolgoletno prizadevno delovanje in izjemne dosežke pri razvoju vasi Koprivnik in Gorjuše in za druga dejanja, pomembna za promocijo Bohinja zunaj meja Republike Slovenije.
------
Aleš MIŽIGOJ,
kot uspešnemu gospodarstveniku ob sedemdesetletnici za zasluge na različnih področjih športa in izobraževanja.
------
Janez MRDAVŠIČ,
za zasluge pri bogatitvi kulturne podobe Koroške, pa tudi v pedagoškem delu, slavistični stroki, na področju knjižničarstva in koroškega domoznanstva.
------
Marijan LAČEN,
za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami.
------
Ivan NEMANIČ,
za delo in zasluge pri varovanju slovenske filmske arhivske kulturne dediščine.
------
- dr. Božidar OPARA,
- Dušan PARAZAJDA,
za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami.
------
prof. dr. Fedor PEČAK,
za zasluge pri uveljavljanju rotarijskega gibanja v Sloveniji, za izpopolnjevanje njegovega humanitarnega poslanstva ter še posebej za strokovno delo na področju ortopedije.
------
prof. dr. Janez PLANINA,
za življenjsko delo na področju turizma kot stroke.
------
Mirko RAMOVŠ,
za dolgoletno znanstveno delo ter za zasluge pri popularizaciji slovenskega plesnega ljudskega izročila, še posebej za dolgoletno ustvarjalno vodenje AFS France Marolt.
------
Alojz SERINI,
za zasluge na področju turističnega razvoja Dolenjske in Bele krajine ter za uveljavljanje turistične dejavnosti v Sloveniji.
------
Pavel SMOLEJ,
za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami.
------
Zora TOMIČ,
za dolgoletne zasluge na področju socialnega in invalidskega varstva ter za prispevek v dobro invalidom Slovenije, posebej tistim s cerebralno paralizo.
------
Emil ULAGA,
za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami.
------
Atletsko društvo Kladivar-Cetis Celje,
ob petdesetletnici delovanja za prispevek pri vzgoji športnikov in športnih delavcev ter za zasluge, pomembne za razvoj, napredek in uveljavitev slovenskega športa doma in v svetu.
------
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem,
za zasluge pri usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju, ob tridesetletnici delovanja.
------
Tednik madžarske narodne skupnosti NÉPUJSÁG,
za zasluge v dobro prekmurskim Madžarom ter za ustvarjanje sožitja in razumevanja med ljudmi madžarske in slovenske narodnosti.
------
Zgodovinski arhiv Ljubljana,
ob stoletnici zaslužnega delovanja v arhivistični stroki, še posebej pa za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine.
------
dr. Zlatko Aurelius VERBIČ,
za zasluge v dobro Sloveniji v najkritičnejših časih njenega osamosvajanja.
------
François BURKHARDT,
za zasluge pri predstavitvi del arhitekta Jožeta Plečnika na svetovnem kulturnem prizorišču in s tem za prispevek k prepoznavanju slovenske ustvarjalnosti.
------
Viljem ČERNO,
za bogatitev kulturnega življenja med benškimi Slovenci in s tem za ohranjanje in krepitev njihove narodne zavesti.
------
dr. Oreste DAVINI,
za pomoč v času agresije na Slovenijo in za vse druge zasluge v dobro Sloveniji.
------
Alberto ESTRADA VILARRASA,
za zasluge pri uveljavljanju dobrega imena Slovenije v Španiji in za krepitev prijateljskih odnosov med obema državama.
------
Maia KOLLANDER,
za zaslužno ohranjanje stikov slovenskih izseljencev v Severni Ameriki z matično domovino in za druga dejanja v njihovo dobro.
------
Joachim A. SCHOLZ,
za zasluge pri sodelovanju Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije ter za uspešno vodenje mešanega podjetja Bayer Pharme iz Ljubljane.
------
Albert THEIS,
za vsa dobra dela, pomembna za Slovence v boju proti nacifašizmu, in še posebej za njegovo pomoč trpečim v koncentracijskem taborišču Dachau.

* * *

Leto 1997:

Milan BAŠKOVIČ,
za njegovo delo, pomembno na področju pravnega sistema Republike Slovenije.
------
Viljem BELOVIČ,
za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji.
------
Janez BIZJAK,
za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku.
------
dr. Kristina BRENK,
za življenjsko delo v mladinski literaturi in založništvu.
------
Marko ČERNIVEC,
za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.
------
prof. dr. Franc HABE,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu.
------
Savo JANEŽIČ,
ob petinsedemdesetletnici za življenjsko delo na področju pregradnega inženirstva.
------
Janez KUHAR,
za njegovo zaslužno skladateljsko, pedagoško, zborovodsko ter drugo delo v dobro slovenskih otrok, predvsem pa slovenske kulturne samozavesti.
------
Maks LEŠNIK,
za plodno in vztrajno delo na področju varstva pred požari, za osebni prispevek pri gašenju brezštevilnih požarov in za požrtvovalna reševanja ljudi in premoženja v naravnih nesrečah.
------
prof. dr.Franc LOBNIK,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu.
------
prof. dr. Andrej MARTINČIČ,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu.
------
Franc PERHAVEC,
za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.
------
dr. Ljudmila PLESNIČAR,
za odlične dosežke na podorčju varovanja kulturne dediščine, še posebej arheologije.
------
Zinka SVETELJ,
za predano organizacijsko in drugo delo v Zavodu za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino “Dr. Marko Gerbec”, Šentvid pri Stični.
------
Vladimir ŠERBEL,
za dolgoletno, izjemno uspešno organizacijsko delo pri civilni zaščiti, zlasti pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in gmotnih dobrin.
------
Marija ZUPANČIČ-VIČAR,
za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku.
------
Časopisno založniška družba Primorske novice,
za zasluge na področju informativne dejavnosti, še posebej v času osamosvojitvenih prizadevanj.
------
Lovska zveza Slovenije,
za nacionalno, napredno in naravovarstveno naravnanost v vseh devetdesetih letih obstajanja.
------
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije,
ob štiridesetletnici delovanja za njen prispevek k računovodski stroki, njeno popularizacijo, uveljavljanje teorije v praksi in še posebej za vzgojo računovodskih praktikov v Sloveniji.
------
Zveza radioamaterjev Slovenije,
ob petdesetletnici delovanja za humanitarno pomoč pri naravnih in drugih nesrečah in še posebej za zasluge v procesu osamosvojanja Republike Slovenije.
------
Božidar FINK,
za zasluge v dobro Republiki Sloveniji pri njenem mednarodnem priznanju in uveljavljanju.
------
prof. dr. h.c. Paul BRAENDLI,
za zasluge pri sodelovanju Evropske patentne organizacije z Republiko Slovenijo in za vključevanje Slovenije v mednarodne organizacije ter za vsa druga dejanja v njeno dobro.
------
Jean-Paul CARTERON,
za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.
------
Ludwig HEIGL,
za njegova dobra dela, ki jih je med drugo svetovno vojno naklonil slovenskim izgnancem.
------
dr. Gyula PUSZTAI,
za dela in zasluge v prid slovenski osamosvojitvi ter za utrjevanje in bogatitev dobrososedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko.
------
dr. Klaus SCHWAB,
za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.
------
dr. Heinz SIPPEL,
za zasluge v dobro Sloveniji, še posebej v procesu njenega osamosvajanja.

* * *

Leto 1996:

mag. Vinko APŠNER,
za zasluge in osebni prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenske farmacevtske industrije.
------
Božo BENEDIK,
za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.
------
Otmar BERGANT,
za njegovo predano delo v dejavnostih društev za boj proti raku.
------
Janez BITENC,
ob sedemdesetletnici za entuziastično in požrtvovalno delo na področju glasbene kulture za otroke.
------
- Ivan BRATUŽ,
- Milan ČUŠ,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Jaka ČOP,
za zasluge na področju planinske kulture in s tem naravovarstvene zavesti ter za življenjsko delo na področju slovenske planinske fotografije.
------
Franc HOČEVAR,
za osebna prizadevanja pri humanizaciji in lajšanju življenja invalidov ter zasluge pri razvoju dejavnosti Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo.
------
dr. Maksimilijan JEZERNIK,
za zasluge v dobro Slovencem na tujem, še posebej v Rimu, in za dejanja, pomembna pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.
------
Zvonka KNEŽEVIČ,
za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.
------
prof. dr. Andrej KOCIJAN,
za dolgoletne zasluge in osebni prispevek pri uspešnem delovanju slovenskih društev za boj proti raku.
------
Vojislav LUKIĆ,
za zasluge in delo na področju časnikarstva, posebej za prispevek k predstavljanju pomembnih dosežkov slovenske medicine, kot tudi za drugo publicistično delo, pomembno za predstavitev Slovenije v svetu.
------
Leopold OBLAK,
kot uspešnemu slovenskemu gospodarstveniku za delo in zasluge pri vsestranskem razvoju krajev v Loški dolini.
------
Alojz PAVLIČ,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Ivan PERŠAK,
za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.
------
- Franci POVŠE,
- Boris RAJ,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Majda ŠLAJMER JAPELJ,
za njena dela in zasluge pri vzgoji in izobraževanju slovenskih medicinskih sester ter za prispevek k uveljavljanju zdravstvene nege.
------
Boris ŠUŠTARŠIČ,
za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.
------
Ljubinko VOLMUT,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Nada VREČEK,
za petinpetdesetletno zvesto delo na podružnični šoli na Travi in za vse dobro, kar je tam storila.
------
Zoran VUDLER,
za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.
------
Jože ZUPANC,
za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.
------
Pevski zbor Šentanelski pauri,
za zasluge pri ohranjanju tradicije in obujanju šeg in navad krajev in okolice in s tem za krepitev slovenske zavesti na obeh straneh avstrijsko slovenske meje.
------
Slovenski program radia ÖRF Celovec,
za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Avstriji.
------
Slovensko kulturno prosvetno društvo SAVA iz Frankfurta,
ob petindvajsetletnici delovanja za zasluge pri združevanju Slovencev na tujem in za ohranjanje njihove narodne zavesti.
------
Šentjakobsko gledališče Ljubljana,
ob petinsedemdesetletnici delovanja za zasluge v ljubiteljski gledališki dejavnosti in s tem za bogatenje slovenske kulture.
------
Zveza društev za boj proti sladkorni bolezni Slovenije,
ob štiridesetletnici delovanja za prizadevno človekoljubno delo, pomembno za sladkorne bolnike.
------
Zveza slovenskih društev za boj proti raku,
za izjemne zasluge in petindvajsetletna prizadevanja v boju proti raku ter za drugo humano dejavnost na tem področju.
------
Gerald S. ARMSTRONG,
za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.
------
Paul BAUMANN,
za njegova dela v dobro Sloveniji med njenim osamosvajanjem ter za prispevek k dolgoletnemu sodelovanju med mestoma Ste Marie aux Mines in Tržičem.
------
Wolfgang KNOLL,
za zasluge in osebni prispevek v strokovnem sodelovanju med naravnim parkom Hochtaunus in Triglavskim narodnim parkom ter za drugo delo, pomembno zlasti za mednarodno priznanje Republike Slovenije.
------
Werner KRAUS,
za zasluge pri krepitvi gospodarskega sodelovanja med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, posebej še na področju gumarske industrije.
------
Kurt MÜLLER,
za dejanja v dobro Sloveniji.
------
Robert PLAN,
za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.
------
Karl SCHNABEL,
za zasluge in osebni prispevek k razvoju kulturnega, humanitarnega, naravovarstvenega in drugega pomembnega sodelovanja med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo, posebej v času njenega osamosvajanja.
------
Robert TINLOT,
za zasluge v dobro slovenskemu gospodarstvu, še posebej njegovega vinogradništva in vinarstva.
------
Edward O. WELLES,
za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.

* * *

Leto 1995:

Franc BAŠKOVIČ,
za vsestranske zasluge na področju ljubiteljske kulture in glasbenega šolstva.
------
Vlado HABJAN,
za zasluge pri uveljavljanju slovenske državnosti ter za zbliževanje Slovencev po svetu.
------
Ivan HORVATIČ,
za zasluge pri varovanju in obrambi slovenske kulturne, jezikovne in državne integritete.
------
Martin HOZJAN,
za zasluge pri ohranjanju in krepitvi narodne zavesti ameriških Slovencev, za zasluge pri gradnji in postavitvi slovenskega doma v Lemontu in za prispevek pri osamosvajanju in mednarodnem priznanju Republike Slovenije.
------
Zdenko PAVLINA,
za dolgoletno delo in prispevek k organizaciji slovenskih sodišč.
------
Dušan PLENIČAR (posmrtno),
za zasluge in dolgoletno delo v dobro slovenskemu narodu in slovenski kulturi.
------
prof. dr. Rajko SEDEJ,
za strokovno in organizacijsko delo na področju zobozdravstva ter dolgoletno uredniško delo pri Zobozdravstvenem vesniku.
------
Ana ŠTUHEC,
za dolgoletno delo in zasluge v dobro Slovencem v Zvezni deželi Baden-Wuertenberg na kulturnem, izobraževalnem, športnem in na drugih področjih ter za povezovanje z matično domovino.
------
Tone VOGRINEC,
za izjemno strateško vodenje slovenskega vrhunskega smučanja in za prispevek tega njegovega dela k ugledu Slovenije.
------
Arhivsko društvo Slovenije,
za dolgoletno delo, pomembno za arhivsko dejavnost ter za zasluge pri ohranjanju slovenske kulturne pisne dediščine.
------
Družbeno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje slušno prizadetih ter drugih invalidov DAN-Ljubljana,
za dolgoletno delo pri zaposlitveni in delovni rehabilitaciji slušno prizadetih in drugih invalidov in za zasluge pri njihovem polnovrednem vključevanju v družbeno življenje.
------
Gledališče Tone Čufar,
ob petdesetletnici delovanja za zasluge v gledališki dejavnosti in s tem za prispevek k ohranjanju slovenske kulture.
------
Radio Koper- Capodistria,
za dolgoletno delo in zasluge, dosežene na področju informativne dejavnosti, pomembne za krepitev mednarodnih odnosov in sožitje med večinskim in manjšinskim narodom z obeh strani meje.
------
Slovenski program radia RAI Trst,
za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Italiji.
------
Turistična zveza Slovenije,
za dolgoletno delo in zasluge pri razvoju ter organiziranju slovenskega turizma, za spodbujanje raznovrstnih turističnih dejavnosti, še posebej pa za širjenje vedenja o Sloveniji v svetu.
------
John W. ANDRESEN,
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.
------
dr. František BENHART,
za dolgoletno krepitev in bogatitev vezi med češko in slovensko kulturo ter za obsežno prevajalsko in drugo delo v dobro Sloveniji.
------
Albert BENKER,
za zasluge in osebni prispevek pri modernizaciji statistike in avtomatske obdelave podatkov v Republiki Sloveniji.
------
Ernst LANDSCHBAUER,
za osebni prispevek v dobro Republiki Sloveniji v času agresije in zasluge pri razvijanju dobrososedskih odnosov med obmejnimi občinami Republike Avstrije in Republike Slovenije.
------
Astrid LINDGREN,
za dela in dejanja v veselje in srečo otrok, za njen odnos do varstva narave in za vse, kar je storila v dobro Sloveniji.
------
dr. Viktor MEIER,
za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti s slovensko politično, zgodovinsko in kulturno realnostjo in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije.
------
- Heribert SPAETH,
- Heinrich STRASSER,
za zasluge in prispevek pri razvoju slovenske obrti in mednarodnem uveljavljanju Slovenije in njenega gospodarstva.
------
Bill PETTY,
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.
------
John PHILLIPS,
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za novinarsko in fotoreportersko delo v dobro slovenskemu odporniškemu gibanju med drugo svetovno vojno.
------
dr. Walter REINARTZ,
za zasluge pri razvoju lionizma v Sloveniji ter za človekoljubno, humanitarno in drugo dejavnost v dobro Sloveniji.
------
John C. RUCIGAY,
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.

* * *

Leto 1994:

- Jože AMBROŽ,
- Darko ANŽELJ,
- Angel ČIBEJ,
- Ervin DRAŠLER,
- Bojan GUČEK,
- Viktor HLADNIK,
- Marjan HORVAT,
- Breda JANEŽIČ,
- Janez JEREB,
- Konrad JURIČ,
- Zvonimir KELHER,
- Rajko KOMAT,
- Drago KUPNIK,
- Venčeslav LIHTENVALNER,
- Radovan LUKMAN,
- Jakob ORNIK,
- Bojan PODBEVŠEK,
- Marko POGOREVC,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
------
Fedor PIRKMAJER,
za zasluge pri posodabljanju in organiziranju številnih panog slovenskega kmetijstva, še posebej za dolgoletno uspešno delo na področju vinarstva ter plasma slovenskih vin v tujini.
------
- Vekoslav RAJH,
- Boris REHAR,
- Vojko ROBNIK,
- Srečko ROSIČ,
- Robert ROŽAJ,
- Andrej RUPNIK,
- Bojan SKOČIR,
- Franc SLOKAN,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
dr. Marjan ŠEF,
za človekoljubno dejavnost pri reševanju človeških stisk.
------
- Branko ŠEKORANJA,
- Slavko ŠKERLAK,
- Tomaž TUŠAR,
- Jože VEHOVEC,
- Jože VIDIC,
- Mirko ZAVRŠEK,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Revija 2000,
za zasluge pri več kot dvajsetletnem prizadevanju za pluralizacijo, demokratizacijo in prepoznavanje slovenskega duhovnega sveta.
------
Slovenska Karitas,
za človekoljubno dejavnost pri reševanju človeških stisk.
------
Bernard COURSAT,
za dolgoletne zasluge pri utrjevanju in pospeševanju gospodarskega sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Francijo ter za delo v dobro Sloveniji, še posebej ob njenem osamosvajanju.
------
- prof. Karl HAAS,
- Erich PAULITSCH,
za zasluge pri strokovnem, kulturnem, športnem in drugem sodelovanju avstrijskih in slovenskih šol ter drugih pedagoških ustanov.
------
Dan YESHAYAHU,
za zasluge pri vzpostavljanju, razvoju in krepitvi izraelsko-slovenskega sodelovanja.
------
Federico ZERI,
za zasluge in prispevek pri mednarodnem uveljavljanju slovenske likovne umetnosti in pri postavitvi nacionalne zbirke umetniških del evropskih mojstrov v Sloveniji.

* * *

Leto 1993:

- Milena HAJNŠEK- HOLZ,
- Marija JANEŽIČ,
za izjemne zasluge pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika.
------
- Jože KOLENC,
- Franc KOSI,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Alojz KURALT,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Jakob MÜLLER,
za izjemne zasluge pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika.
------
Franjo KRPAČ,
za zasluge pri strokovnem in vzgojnoizobraževalnem delu na področju slovenskega planinstva.
------
dr. Hans MAYER,
za zasluge in osebni prispevek k razvoju gospodarskega, kulturnega in siceršnjega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Svobodno državo Bavarsko ter za dejanja v dobro mednarodnemu priznanju Republike Slovenije.
------
Rene PUTZEYS,
za zasluge in osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in za dejanja v njeno dobro.

* * *

Leto 1992:

- Jože AJDIŠEK
- Bojan BABIČ,
- Stanislav BAČAR,
- Bogdan BELTRAM,
- Tine BRAJNIK,
- Branko BRATKOVIČ,
- Miloš BREGAR,
- Ivan BRITOVŠEK,
- Ivan BUKŠEK,
- Dušan BURIAN,
- Alojz CIFER,
- Stane CIGLARIČ,
- Zoran DERNOVŠEK,
- Robert DOVGAN,
- Željko ERNOIČ (posmrtno)
- Ludvik FAFLEK,
- Jure FERME,
- Robert FINK,
- Franko FIORELLI,
- Alojz FLISAR,
- Maks GORENŠEK,
- Dušan GORŠE,
- Zlatko HALILOVIČ,
- Ivan HOČEVAR,
- Milan HORVAT,
- Robert HVALEC (posmrtno)
- Stanislav ISAK,
- Bogdan JENKO,
- Jože KALAN,
- Željko KLAJIČ,
- Rade KLISARIČ,
- Andrej KOCBEK,
- Slavko KOCMUT,
- Aleš KODRA,
- Mirko KOKOL,
- Bogdan KOPRIVNIKAR,
- Janez KOŠIR,
- Jože KRALJ,
- Viktor KRANJC,
- Jože KRAPŠE,
- Milan KREFT,
- Janez LESJAK,
- Borut LIKAR,
- Zdenko LILEK,
- Srečko LISJAK,
- Bojan LUNEŽNIK,
- Roman MARGUČ,
- Anton MARTINČIČ,
- Marjan MAUKO,
- Jernej MOLAN (posmrtno)
- Miha MOLAN,
- Darko MUC,
- Anton PEINKIHER,
- Edvard PEPERKO (posmrtno)
- Zlatko PERKO,
- Stanko PESRL,
- Peter PETRIČ (posmrtno)
- Stanislav POŽAR (posmrtno)
- Drago PLANČUTIČ,
- Brane PODBORŠEK,
- Oto POK,
- Janez PORTIR,
- Otokar PRAPER,
- Darko PRINČIČ,
- Janez RAUTER,
- Vincenci REPNIK (posmrtno)
- Rudolf ROGELŠEK,
- Janez RUPAR,
- Rudolf SKOBE,
- Janez SLADIČ,
- Marjan STARC,
- Ivan STARINA,
- Stanislav STRAŠEK (posmrtno)
- Marjan STREHAR,
- Janko STUŠEK,
- Janez ŠIBANC,
- Franc ŠIROVNIK,
- Jože ŠOŠTARIČ,
- Ivo ŠTANDEKAR (posmrtno),
- Vojko ŠTEMBERGER,
- Bojan ŠTUMBERGER (posmrtno)
- Bojan ŠULIGOJ,
- Bogomir ŠUŠTAR,
- Janez ŠVAJNCER,
- Mitja TEROPŠIČ,
- Drago TOPOROŠ,
- Marjan TROPE,
- Aldo TURK,
- Zvonko ULCEJ,
- Bojan UŠENIČNIK,
- Franc URŠIČ (posmrtno)
- Rajmund VEBER,
- Robert VERBANČIČ,
- Dejan VNUK,
- Ludvik VOLF,
- Milan ZAGERNIK,
- Alojz ZAKRAJŠEK,
- Franc ZORKO,
- Peter ZUPAN
- Ludvik ZVONAR,
- Franci ŽNIDARŠIČ,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
------
Franc LASIČ,
za zasluge pri organiziranju in izvajanju humanitarne pomoči.
------
Drago VIZJAK,
za zasluge pri organiziranju in izvajanju humanitarne pomoči.
------
Gorska reševalna služba Kamnik,
za izjemne zasluge pri razvoju planinstva in varovanju človeških življenj.
------
- Krajevna skupnost Kočevska Reka,
- Postaja mejne policije Brnik,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE

 

arhivska stran