Ustava in zakoni o predsedniku

ZAKON O VOLILNI KAMPANJI

Ljubljana, 7. oktober 1994

ZVolK
Objava v Uradnem listu: 62/94 stran: 3399 dne: 07.10.94


ZAKON O VOLILNI KAMPANJI


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1.člen

Ta zakon ureja vprašanja volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, predsednika republike in članov občinskih svetov ter županov.

Volilna kampanja so po tem zakonu vsa politično propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju o kandidatih za poslance državnega zbora, za predsednika republike in za člane občinskih svetov ter župane in med katere sodijo zlasti:
- volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja,
- plakatiranje in
- predvolilni shodi.


2.člen

Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.

Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu organizatorji volilne kampanje).

Za zakonitost izvajanja volilne kampanje je odgovoren organizator volilne kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren tudi za tista dejanja volilne kampanje, za katera pooblasti druge izvajalce. Tuje pravne oziroma fizične osebe ne smejo organizirati volilne kampanje.

3.člen

Kolikor pride v času volilne kampanje v nastopih ali volilnih sporočilih posameznih organizatorjev volilne kampanje ali kandidatov do nespoštovanja pravic drugih kandidatov, imajo prizadeti kandidati pravico nemudoma zahtevati postopek za varstvo svojih pravic pred pristojnim sodiščem.

Postopek za varstvo pravic v primerih morebitnega nespoštovanja pravic kandidatov je hiter. Sodišče v primerih, ko gre za zahteve po varstvu pravice kandidatov do osebnega dostojanstva in nedotakljivosti osebne integritete, njihove zasebnosti ter osebnostnih pravic, odloči o zahtevi v treh dneh po vložitvi zahteve. Zoper sodbo okrožnega sodišča je dopustna pritožba v roku 48 ur. Višje sodišče mora o pritožbi odločiti v naslednjih štirih dneh. Odločba se takoj objavi v vseh javnih glasilih, ki so pretežno v javni lasti. Kolikor je do kršitve pravic kandidatov prišlo z objavo v javnem glasilu v pretežno zasebni lasti ali z objavo v časopisu politične stranke, morata biti odločba in morebitno opravičilo objavljena tudi v tem javnem glasilu.

4.člen

Pri objavah raziskav javnega mnenja o kandidatih in strankah v času volilne kampanje je treba navesti izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

Sedem dni pred dnevom glasovanja ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o kandidatih, listah kandidatov in strankah.


II. VOLILNA KAMPANJA V JAVNIH GLASILIH IN DRUGIH OBLIKAH OBJAVLJANJA INFORMACIJ

5.člen

Javna glasila morajo najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja določiti in objaviti pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo programskega časa oziroma časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

S pravili iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljena enakopravnost kandidatov ter političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov, pri čemer se lahko predvidijo posebni termini ali prostor za politične stranke, ki so že zastopane v državnem zboru ali v občinskih svetih oziroma za politične stranke, ki še niso zastopane v državnem zboru ali v občinskih svetih.

Informativno-politična javna glasila v pretežno javni lasti morajo zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil.

6.člen

Javna glasila ne smejo objavljati volilnih propagandnih sporočil brez navedbe naročnika.

7.člen

V biltenih, na letakih, plakatih, transparentih, diapozitivih in fotografijah v javni uporabi, na fonografskih in videografskih sredstvih ter drugih oblikah objavljanja informacij za javnost s prenosom zapisa glasu ali slike, ki vsebujejo volilna propagandna sporočila, mora biti poleg impresuma naveden tudi naročnik takšnega sporočila.


III. PLAKATIRANJE

8.člen

Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili (v nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi občina. Občina mora zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih.

Občina lahko določi tudi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.

Občina mora najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest iz prejšnjih dveh odstavkov.

9.člen

Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz prejšnjega člena tega zakona je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

Če je v skladu s predpisi za plakatiranje zunaj plakatnih mest iz prejšnjega člena tega zakona potrebno dovoljenje, izda to dovoljenje pristojni organ na zahtevo organizatorja volilne kampanje. Organizator volilne kampanje lahko vloži vlogo za dovoljenje najprej 60 dni pred dnevom glasovanja.

Pristojni organ odloči o vlogi iz prejšnjega odstavka v štirih dneh. V kolikor pristojni organ na vlogo ne odgovori v predpisanem roku, velja, da je bila vloga odobrena.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možna pritožba v roku treh dni. Pristojni organ odloči o pritožbi v roku dveh dni.

10.člen

Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.


11.člen

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz drugega odstavka 8. člena in iz 9. člena tega zakona.


IV. PREDVOLILNI SHODI

12.člen

Za organiziranje predvolilnih shodov veljajo predpisi o javnih shodih, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Sklicatelj mora o kraju in času shoda obvestiti pristojno policijsko postajo najmanj 48 ur pred pričetkom shoda.

13.člen

Predvolilni shod, organiziran na javnih prometnih površinah, mora organizator volilne kampanje pisno priglasiti upravnemu organu za notranje zadeve, pristojnemu na območju shoda, najpozneje 3 dni pred dnevom shoda.

Če je zaradi shoda iz prejšnjega odstavka tega člena potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, mora sklicatelj priglasitvi iz prejšnjega odstavka priložiti dovoljenje pristojnega organa za omejitev prometa ali zaporo ceste na območju shoda v času trajanja predvolilnega shoda.

Za druge predvolilne shode ni potrebna priglasitev.

14.člen

V primeru organiziranja predvolilnega shoda na prostem, znotraj ali v neposredni bližini strnjenega stanovanjskega naselja oziroma, če se shod organizira pred deveto uro dopoldne ali po 18.00 uri zvečer, mora sklicatelj predvolilnega shoda pridobiti dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom.

15.člen

Predvolilne shode je prepovedano organizirati v sakralnih objektih in v drugih objektih, ki so last ali v uporabi verskih skupnosti, v šolah, bolnicah, v domovih za ostarele, v vrtcih in drugih javnih zavodih.

Izjemoma je dovoljeno organizirati predvolilne shode v prostorih osnovne šole, vrtca ali kulturnega doma v kraju, kjer ni na voljo nobene druge zgradbe z dvorano, v kateri bi bilo mogoče zbrati večje število ljudi.

Shod iz prejšnjega odstavka se sme organizirati najmanj eno uro po zaključku zadnje šolske ure oziroma po zaključku varstva v vrtcu. Odgovorna oseba šole oziroma vrtca je dolžna pod enakimi pogoji omogočiti shode vsem organizatorjem volilne kampanje, katerih kandidati kandidirajo na območju te šole ali vrtca.

16.člen

Za potrebe volilne kampanje ni dovoljeno uporabljati prostorov, opreme in drugega premoženja, ki je namenjeno za delo državnih organov.

Izjemoma se sme uporabljati prostore državnih organov, če v kraju ni nikakršnih drugih primernih prostorov za potrebe volilne kampanje, pod enakimi pogoji za vse organizatorje volilne kampanje. Pogoje določi odgovorna oseba organa.


V. FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE

17.člen

Za financiranje volilne kampanje se uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank, če ta zakon ne določa drugače.

18.člen

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti poseben žiro račun z oznako "za volilno kampanjo" in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira volilno kampanjo. Organizator volilne kampanje mora vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na tem posebnem žiro računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne kampanje poravnavati izključno s tega žiro računa. Ta žiro račun je organizator volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja.

19.člen

Najkasneje v treh mesecih, po dnevu glasovanja, je organizator volilne kampanje dolžan predložiti državnemu zboru poročilo o vseh izdatkih za volilno kampanjo.

Če organizator volilne kampanje ni politična stranka, mora poročilo iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke o vseh zbranih sredstvih za volilno kampanjo in ostale podatke, ki jih mora na podlagi zakona, ki ureja financiranje političnih strank, navesti v letnem finančnem poročilu politična stranka.

Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, mora morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v humanitarne namene.

20.člen

Organizator volilne kampanje sme porabiti za financiranje volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora največ po 30 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v državi.

Organizator volilne kampanje za volitve predsednika republike sme porabiti največ po 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v državi.

Organizator volilne kampanje za člane občinskih svetov oziroma županov sme porabiti največ po 30 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v vseh občinah, v katerih organizira volilno kampanjo.

Republiška volilna komisija objavi 30 dni pred dnem glasovanja število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okrožju, ob lokalnih volitvah pa tudi v posamezni občini.


VI. DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE

21.člen

Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance v državnem zboru, imajo pravico do povrnitve volilnih stroškov v višini 30 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, četudi bi volilni izid to omogočal.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatorju volilne kampanje, čigar lista kandidatov je dobila najmanj 6 % glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2% od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi in sicer v višini 30 tolarjev za dobljeni glas v tej volilni enoti oziroma državi.

Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za kandidate italijanske in madžarske narodne skupnosti.

22.člen

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za predsednika republike, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za predsednika republike se povrnejo stroški v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni glas.

23.člen

Po sklepu državnega zbora se organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora ali za volitve predsednika republike oziroma kandidatu volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz državnega proračuna najkasneje v treh mesecih po predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu z 19. členom tega zakona.

24.člen

Občine lahko z ustreznim aktom določijo delno povrnitev volilnih stroškov tudi za organizatorje oziroma kandidate na volitvah za člane občinskih svetov oziroma županov.

Akt o delni povrnitvi stroškov za volitve v občini mora biti sprejet pred začetkom volilne kampanje in mora omogočiti povrnitev stroškov vsem organizatorjem volilne kampanje ali kandidatom, ki jim pripadejo mandati v občinskih svetih in vsem kandidatom za župane oziroma organizatorjem volilne kampanje zanje, ki dobijo vnaprej določen delež glasov.


VII. KAZENSKE DOLOČBE

25.člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek, kdor trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate, ki so bili nalepljeni v skladu z določbami 8. oziroma 9. člena tega zakona.

26.člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
- odgovorni urednik javnega glasila, ki objavi raziskavo javnega mnenja o kandidatih, ne da bi navedel podatke iz prvega odstavka 4. člena tega zakona;
- odgovorni urednik javnega glasila, ki objavi raziskavo javnega mnenja v obdobju sedem dni pred dnem glasovanja (drugi odstavek 4. člena tega zakona);
- odgovorni urednik javnega glasila, če objavi volilno propagandno sporočilo brez navedbe naročnika (6. člen).


27.člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje:
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila v pretežno javni lasti, ki ne sprejme in ne objavi pravočasno pravil iz prvega odstavka 5. člena ali, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena tega zakona;
- izdajatelj sredstva javnega obveščanja, ki ne navede podatkov v skladu s 7. členom tega zakona;
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila v pretežno javni lasti, ki ravna v nasprotju s 6. členom tega zakona.


Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

28.člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje:
- ki opravlja plakatiranje v nasprotju z 8., 9. ali 10. členom tega zakona oziroma preleplja ali uničuje plakate drugega organizatorja volilne kampanje;
- ki ne odstrani plakatov in drugih volilno propagandnih sporočil v skladu z 11. členom tega zakona;
- ki ne priglasi shoda ali zborovanja najkasneje 3 dni pred organiziranjem shoda ali zborovanja v skladu s 13. členom tega zakona;
- ki organizira shod v nasprotju s 14., 15. ali 16. členom tega zakona;


Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pristojnega upravnega organa, enote verske skupnosti, javnega zavoda ali državnega organa, ki organizatorju volilne kampanje omogoči organiziranje shoda ali zborovanja v nasprotju s 14., 15. ali 16. členom tega zakona.


29.člen

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje (19. člen), ali ne odpre posebnega žiro računa oziroma ne zbere vseh sredstev za financiranje volilne kampanje na tem računu in ne poravna vseh stroškov volilne kampanje s tega posebnega žiro računa v skladu z 19. členom tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

30.člen

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje organizator volilne kampanje, ki za financiranje volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora ali za volitve za predsednika republike prekorači omejitve iz 20. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje organizator volilne kampanje, ki za financiranje volilne kampanje za volitve članov občinskih svetov ali županov prekorači omejitve iz 20. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekršek iz tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje.


VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31.člen

O delni povrnitvi stroškov volilne kampanje organizatorjem volilnih kampanj za prve lokalne volitve lahko odločijo z ustreznim aktom novo izvoljeni občinski sveti po volitvah, vendar morajo pri tem upoštevati načelo enakopravnosti v skladu z drugim odstavkom 24. člena tega zakona.

32.člen

Vsi zneski iz tega zakona, ki določajo višino dovoljene porabe sredstev za volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno kampanjo, se za vsake volitve po letu 1994 revalorizirajo na osnovi izračunane rasti življenjskih stroškov. Revalorizirane zneske ob vsakokratnem razpisu volitev določi državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.

Vsi zneski, ki jih določajo kazenske določbe tega zakona, se za vsake volitve po letu 1994 prilagodijo sorazmerno drugim denarnim kaznim za prekrške, o čemer ob razpisu vsakokratnih volitev odloči državni zbor.

33.člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 004-01/92-8/5
Ljubljana, dne 27. septembra 1994
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč


 

arhivska stran