Ustava in zakoni o predsedniku

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLILNI KAMPANJI

Ljubljana, 28. marec 1997

ZVolK-A
Objava v Uradnem listu: 17/97 stran: 1401 dne: 28.03.97


ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLILNI KAMPANJI
(ZVolK-A)

1. člen

V zakonu o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94) se v 2. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"V Republiki Sloveniji ni dovoljeno izvajati volilne kampanje za volitve v drugi državi.".

2. člen

Za 2. členom se dodata nova 2.a in 2.b člen, ki se glasita:
"2.a člen
Istoimenske liste kandidatov in posamezni kandidati za volitve poslancev državnega zbora ter kandidati za volitve predsednika republike imajo lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.

Vsaka lista kandidatov in posamezni kandidat na volitvah za člane občinskega sveta oziroma kandidat za župana ima lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.

Liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah za člane občinskega sveta ter kandidati za župana, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v različnih občinah, imajo lahko poleg organizatorja iz prejšnjega odstavka še skupnega organizatorja volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: skupni organizator). V tem primeru nosi skupni organizator odgovornost za zakonitost izvedbe in financiranja celotne volilne kampanje, na območju občine pa podrejeno tudi organizator volilne kampanje v tej občini.
2.b člen
Volilna kampanja in pozivanje k volitvam določenih kandidatnih list oziroma kandidatov nista dovoljena v prostorih ali s sredstvi verskih skupnosti, državnih in občinskih organov, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava.

Izjemoma je dovoljeno organizirati predvolilne shode v prostorih iz prejšnjega odstavka, če v kraju ni na voljo nobene druge zgradbe z dvorano, v kateri bi bilo mogoče zbrati večje število ljudi.

Prepoved iz prvega odstavka se ne uporablja za organizacijo predvolilnih shodov v tistih prostorih javnih zavodov in javnih podjetij, ki so namenjeni predvsem javnim prireditvam.

V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov morajo biti prostori na voljo vsem organizatorjem volilne kampanje pod enakimi pogoji.".

3. člen

V 8. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedama "občina mora" doda beseda "brezplačno", na koncu drugega stavka pa se pika spremeni v vejico in za njo doda besedilo "katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.".

4. člen

Črtata se 15. in 16. člen.

5. člen

Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
"17.a člen
Stroški volilne kampanje so stroški, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posameznega kandidata.

Stroški volilne kampanje so naslednji:
1. stroški tiskanja in razobešanja plakatov,
2. stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih,
3. stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov,
4. stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja neposredno volivcem.

Če izvajalec storitve oziroma prodajalec izdelka odobri organizatorju volilne kampanje popust ali oprostitev plačila, se kot strošek volilne kampanje upošteva znesek, ki ga izvajalec storitve oziroma prodajalec zaračunava za isto ali podobno storitev oziroma stvar drugim naročnikom oziroma kupcem.

Izvajalec storitve oziroma prodajalec mora v primeru iz prejšnjega odstavka na računu, ki ga izstavi organizatorju volilne kampanje, navesti višino popusta oziroma navedbo, da pristaja na oprostitev plačila.

Določbi tretjega in četrtega odstavka ne veljata za storitve, ki jih izvaja fizična oseba brezplačno in se za to ne izstavlja računov.

V primeru, ko imajo kandidatne liste oziroma posamezni kandidati na volitvah za člane občinskega sveta ter kandidati za župana, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke tudi skupnega organizatorja, se stroški volilne kampanje obračunajo skupno za vse občine, v katerih je bila organizirana volilna kampanja.

Dopustna višina stroškov iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se število volilnih upravičencev v vseh občinah, v katerih skupni organizator organizira volilno kampanjo, pomnoži z zneskom iz 20. člena tega zakona.".

6. člen

Za 18. členom se doda nov 18. a člen, ki se glasi:
"18.a člen
Organizator volilne kampanje mora enajsti dan pred dnevom volitev predložiti državnemu zboru vmesno poročilo, ki vsebuje vse podatke iz 1. do 4. alinee prvega odstavka 19. člena, in sicer o vseh dogodkih, evidentiranih na posebnem žiro računu iz 18. člena oziroma drugih žiro računih iz drugega odstavka 19. člena, do vključno petnajstega dne pred dnevom volitev.".

7. člen

Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Najkasneje v tridesetih dneh po dnevu glasovanja je organizator volilne kampanje za volitve v državni zbor ali predsednika republike dolžan predložiti državnemu zboru in računskemu sodišču poročilo o:
1. skupni višini zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo,
2. vseh prispevkih organizatorju volilne kampanje, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko za to leto,
3. vseh posojilih, ki so odobrena organizatorju volilne kampanje, če višina odobrenega posojila presega znesek iz prejšnje točke, vključno z navedbo posojilodajalca,
4. vseh odloženih plačilih organizatorju volilne kampanje, če višina plačila presega znesek iz prve točke, čas odloga pa je daljši od 30 dni, vključno z navedbo pravne ali fizične osebe, ki je odobrila odlog plačila.

Če je politična stranka ali drug organizator volilne kampanje prenesel na posebni račun iz 18. člena tega zakona tudi sredstva s katerega od svojih drugih računov, mora predložiti tudi poročilo o poslovanju prek računov, s katerih so bila sredstva prenešena na posebni račun, in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja."

8. člen

Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c in 19.d člen, ki se glasijo:
"19.a člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke iz prejšnjega člena.
19.b člen
Poročila iz 18.a, 19. in 19.a člena so javna.
19.c člen
Minister za finance v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona določi obrazce poročil iz 18.a, 19. in 19.a člena.
19.d člen
Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, mora morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v humanitarne namene.".

9. člen

Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Stroški volilne kampanje za volitve v državni zbor ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v volilnem okraju oziroma volilni enoti, v kateri je vložena lista kandidatov oziroma v kateri kandidira posamezni kandidat.

Stroški volilne kampanje za volitve predsednika republike ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v državi. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v državi.

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Republiška volilna komisija objavi v 30 dneh pred dnem glasovanja število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okrožju, ob lokalnih volitvah pa tudi v posamezni občini."

10. člen

Besedilo prvega odstavka 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance v državnem zboru, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.".

11. člen

Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Organizatorju volilne kampanje za volitve v državni zbor ali za volitve predsednika republike se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz državnega proračuna najkasneje v 30 dneh po objavi dokončnega poročila računskega sodišča v glasilu državnega zbora.".

12. člen

Za 24. členom se dodata nova 24.a in 24.b člen, ki se glasita:
"24.a člen
Računsko sodišče v treh mesecih po dnevu glasovanja opravi revizijo pri tistih organizatorjih volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora in volitve predsednika republike, ki imajo na podlagi tega zakona pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje.

Pri organizatorjih volilne kampanje, ki po tem zakonu niso upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje, računsko sodišče opravi revizijo iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih po dnevu glasovanja.

Če računsko sodišče ob pregledu poročil iz 18.a ali 19.a člena tega zakona ugotovi nepravilnosti pri financiranju volilne kampanje, opravi revizijo tudi pri organizatorju volilne kampanje na volitvah za člane občinskega sveta in župana.

Organizator volilne kampanje, Banka Slovenije in Agencija za plačilni promet so dolžni na zahtevo računskega sodišča predložiti listine, ki so potrebne za izvedbo revizije ter omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence.

24.b člen
Z revizijo iz prejšnjega člena računsko sodišče preizkusi:
1. višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje;
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom;
3. ali so podatki, ki jih je organizator volilne kampanje navedel v poročilih iz 18.a, 19. in 19.a člena, točni;
4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je po tem zakonu upravičen organizator volilne kampanje.

Ko je poročilo računskega sodišča dokončno, se objavi v glasilu državnega zbora.".

13. člen

Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
"27.a člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator oziroma skupni organizator volilne kampanje, ki v Republiki Sloveniji izvaja volilno kampanjo za volitve v tuji državi (peti odstavek 2. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje oziroma fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.".

14. člen

V prvem in drugem odstavku 28. člena se za besedo "organizator" dodajo besede "oziroma skupni organizator" v ustreznem sklonu.

V četrti alinei prvega odstavka in v tretjem odstavku 28. člena se vejica in besede "s 14., 15. ali 16. členom" nadomestijo z besedami "z 2.b ali 14. členom".

15. člen

Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
"28.a člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator oziroma skupni organizator volilne kampanje, ki v nasprotju z 18.a členom tega zakona ne predloži vmesnega poročila.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.".

16. člen

Besedilo prvega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator oziroma skupni organizator volilne kampanje, ki ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje (19. in 19.a člen), ali ne odpre posebnega žiro računa ali vseh sredstev za volilno kampanjo ne zbere na tem računu in z njega ne poravna vseh stroškov volilne kampanje (18. člen) ali presežka zbranih sredstev ne nameni v humanitarne namene (19.d člen).

V drugem odstavku se znesek "80.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200.000 tolarjev"."

17. člen

V 30. členu se znesek "500.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.000.000 tolarjev".

V drugem odstavku se znesek "200.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500.000 tolarjev", za besedo "organizator" pa se dodajo besede "oziroma skupni organizator".

V tretjem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "100.000 tolarjev", za besedo "organizatorja" pa se dodajo besede "oziroma skupnega organizatorja".

18. člen

Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
"30.a člen
Organizatorju volilne kampanje, ki za več kot 10 odstotkov prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, se sredstva, ki se mu na podlagi tega zakona in zakona, ki ureja financiranje političnih strank, izplačujejo iz državnega ali občinskega proračuna, za čas od najmanj šestih mesecev do največ enega leta zmanjšajo za polovico.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za politično stranko, ki ni sama organizirala volilne kampanje, do prekoračitve pa je prišlo z volilno kampanjo, ki je bila organizirana za liste kandidatov ali kandidate, ki jih je predlagala.

Organizator volilne kampanje oziroma politična stranka za čas od najmanj šestih mesecev do enega leta izgubita pravico do sredstev iz državnega ali občinskega proračuna, če ob pogojih iz prejšnjih dveh odstavkov za več kot 20 odstotkov prekoračita dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo.

Sklep o zmanjšanju oziroma izgubi pravice do sredstev iz državnega ali občinskega proračuna sprejme računsko sodišče takoj, ko postane poročilo o reviziji dokončno.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dopusten upravni spor.".

19. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 004-01/92-8/14
Ljubljana, dne 19. februarja 1997


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr.med.


 

arhivska stran