Ustava in zakoni o predsedniku

ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

Ljubljana, 20. oktober 1995

ZVDZ-A
Objava v Uradnem listu: 60/95 stran: 4742 dne: 20.10.95


ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

1. člen

Za 53. členom zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št.44/92) se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
"53.a člen
Ime liste kandidatov ne sme vsebovati imena tuje države ali tuje stranke oziroma tuje fizične ali pravne osebe in njihovih simbolov ter kratic, ki jih ti uporabljajo."

2. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 004-01/92-3/12
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč


 

arhivska stran