Ustava in zakoni o predsedniku

ZAKON O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 10. januar 1995

ZOdl
Objava v Uradnem listu: 1/95 stran: 1 dne: 10.01.95


ZAKON O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlikovanja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: odlikovanja) so najvišja priznanja države za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije.

2. člen

Odlikovani so lahko državljani Republike Slovenije.

Odlikovani so lahko tudi tuji državljani.

Odlikovanje se lahko podeli tudi posmrtno.

Izjemoma so lahko odlikovane tudi skupine državljanov, pravne osebe in druge organizacije ter tuje in mednarodne organizacije.

3. člen

Predsedniku republike pripadajo od izvolitve dalje najvišja odlikovanja.

4. člen

Državljan Republike Slovenije sme prejeti tuje državno odlikovanje samo s soglasjem predsednika republike po predhodnem mnenju Vlade Republike Slovenije.


II. ODLIKOVANJA

5. člen

Odlikovanja po tem zakonu so redi in medalje.

Redi so:
Red za izredne zasluge
Zlati red za zasluge
Srebrni red za zasluge in
Red za zasluge.

Medalje so:
Medalja za zasluge
Medalja za hrabrost in
Medalja za častno dejanje.

6. člen

Odlikovanja se podeljujejo za zasluge, dosežene na:
- civilnem področju,
- diplomatsko mednarodnem področju in
- vojaškem področju.

7. člen

1. Za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti, blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, gospodarskem, znanstvenem, socialnem in političnem področju, se podeljuje
RED ZA IZREDNE ZASLUGE
Red za izredne zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam.

2. Za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem, diplomatsko mednarodnem in vojaškem področju se podeljuje
ZLATI RED ZA ZASLUGE
Zlati red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom ter izjemoma domačim, tujim in mednarodnim organizacijam.

3. Za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije ter za mednarodne sodelovanje na teh področjih se podeljuje
SREBRNI RED ZA ZASLUGE
Srebrni red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.

4. Za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na drugih področjih, se podeljuje
RED ZA ZASLUGE
Red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam kot tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnim organizacijam.

5. Za posebno uspešne dosežke in rezultate na področjih, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju Republike slovenije se podeljuje
MEDALJA ZA ZASLUGE
Medalja za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom, skupinam državljanov ter domačim in tujim organizacijam.

6. Za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in materialnih dobrin se podeljuje
MEDALJA ZA HRABROST
Medalja za hrabrost se podeljuje državljanom Republike Slovenije.

7. Za izjemna dejanja vredna posebne časti, se podeljuje
MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE
Medalja za častno dejanje se podeljuje samo posameznikom, državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom.

8. člen

Odlikovanja sestavljajo znak, nadomestni znak (zastavica) in listina o podelitvi odlikovanja.

Listina o podelitvi je javna listina.

Evidenco odlikovanih oseb vodi Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije.

9. člen

Obliko odlikovanj, način nošenja ter druge značilnosti posameznega odlikovanja določi Vlada Republike Slovenije s statutom.


III. PRISTOJNOST

10. člen

Odlikovanja podeljuje predsednik republike z ukazom.

11. člen

Predlog za podelitev odlikovanja lahko dajo državni organi, organi lokalne samouprave, organizacije in državljani Republike Slovenije.

Predsednik republike lahko podeli odlikovanja tudi brez predhodnega predloga po lastni odločitvi.

12. člen

Odlikovanje oziroma nadomestni znak sme nositi samo odlikovanec. Odlikovanec odlikovanja ne sme odtujiti.

Nošenje odlikovanj in primeren način nošenja sta čast in moralna obveza odlikovancev.

13. člen

Izdelovanje in nošenje znakov ter drugih predmetov, ki imajo obliko ali videz odlikovanja, in promet z njimi, ni dovoljeno.

14. člen

Odlikovanje posmrtno odlikovanega ali odlikovanje, ki odlikovancu ni bilo vročeno v času življenja, se vroči njegovim družinskim članom po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.


IV. ODVZEM ODLIKOVANJA

15. člen

Predsednik republike lahko odvzame odlikovanje, če je odlikovanec s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.

Sodišče mora o pravnomočni sodbi, s katero je bil odlikovanec obsojen, obvestiti predsednika republike.

16. člen

Odlikovanec, ki je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora, ne sme nositi odlikovanja med prestajanjem kazni.


V. ZBIRKA PODATKOV O PREDLAGANIH ZA
ODLIKOVANJA

17. člen

Zbirko podatkov o predlaganih za odlikovanje vodi Urad predsednika republike.

Zbirka vsebuje ime in priimek predlaganega za odlikovanje ter priimek ob rojstvu, enotno matično številko občana, podatke o državljanstvu in naslov stalnega prebivališča oziroma ime in sedež predlagane organizacije, utemeljitve, vrsto podeljenega odlikovanja, številko in datum ukaza o podelitvi odlikovanja ter datum vročitve odlikovanja.

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v postopkih podeljevanja odlikovanj.


VI. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki samostojno opravlja dejavnost, če nepooblaščeno izdeluje ali če daje v promet znake ali druge predmete, ki imajo obliko ali videz odlikovanja (13. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

19. člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik če nosi odlikovanje, s katerim ni bil odlikovan ali če odlikovanje sramoti (12. člen).

20. člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odlikovanec, ki odtuji odlikovanje (12. člen).


VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

21. člen

Odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije, ustanovljeno z zakonom o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št.24/92), se podeljuje še naprej kot najvišje odlikovanje Republike Slovenije za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

22. člen

Državljani Republike Slovenije, ki so bili odlikovani po prejšnjih predpisih o odlikovanjih ohranijo pravico do nošenja teh odlikovanj.

Določbe 12., 13. in 15. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za odlikovance, ki so bili odlikovani na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka.

23. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Številka: 090-01/90-1/10
Ljubljana, dne 19. decembra 1994


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč


 

arhivska stran