Ustava in zakoni o predsedniku

USTAVNI ZAKON O SPREMEMBI 68. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 17. julij 1997

UZS68
Objava v Uradnem listu: 42/97 stran: 3873 dne: 17.7.1997


USTAVNI ZAKON
O SPREMEMBI 68. ČLENA USTAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE
(UZS68)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) se 68. člen spremeni tako, da se glasi:

"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti.

Zakon in mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev."


II.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.


Št. 001-02/97-14/2
Ljubljana, dne 14. julija 1997Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l.r.


 

arhivska stran