Ustava in zakoni o predsedniku

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI (ZVOJD-A)

Ljubljana, 23. december 1995

ZVojD-A
Objava v Uradnem listu: 74/95 stran: 6224 dne: 23.12.95


ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI
(ZVojD-A)

1. člen

V zakonu o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

"Vojaški obvezniki imajo med opravljanjem vojaške službe pravico do nemotenega izpovedovanja svoje vere. Po svoji volji se lahko udeležujejo verskih obredov v prostem času in ko ne opravljajo nalog v zvezi z vojaško službo, zaradi katerih nimajo pravice do izhoda iz poveljstva, enote ali zavoda.

Minister, pristojen za obrambo, predpiše postopek za uresničevanje pravic iz prejšnjega odstavka in dolžnosti poveljnikov v zvezi s tem."

2. člen

V drugem odstavku 7. člena se besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:

"Vojaško evidenco vseh vojaških obveznikov z območja občine vodi pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve), po kraju njihovega stalnega prebivališča."

3. člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

"V vojaški evidenci se o vojaškem obvezniku vodijo osebni podatki, določeni z zakonom ter podatki o naboru, služenju vojaškega roka, služenju v rezervni sestavi, vojaško strokovnem usposabljanju, podelitvi čina, povišanju oziroma odvzemu čina, priznanjih in odlikovanjih, dolžnosti v vojski, o kaznovanosti ter bivanju v tujini nad tri mesece.

Podatke iz vojaške evidence poleg ministrstva, pristojnega za obrambo, hranijo in uporabljajo vojaška poveljstva in enote za vojaške obveznike, ki so pri njih v vojaški službi ali imajo pri njih vojni razpored, ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije za državljane, ki pri njih opravljajo nadomestno civilno službo oziroma se usposabljajo za zaščito in reševanje v skladu s tem zakonom.

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, hrani in uporablja podatke za vojaške obveznike, ki se usposabljajo oziroma so razporejeni v rezervno sestavo policije.

Podatki iz vojaške evidence se uničijo po poteku destih let, ko državljanu preneha vojaška dolžnost, razen podatkov o času trajanja vojaškega roka in opravljanja vojaške službe, ki se hranijo trajno."

4. člen

V 11. členu se črta četrti odstavek.

5. člen

V 15. členu se črta tretji odstavek.

6. člen

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Na naboru naborna komisija izbere tudi nabornike, ki se bodo usposabljali za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v skladu z zakonom."

7. člen

V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

"Nabornik, pri katerem je prišlo po naboru do spremembe zdravstvenega stanja, ki vpliva na oceno sposobnosti za vojaško službo, je lahko na lastno prošnjo ali na poziv upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, poslan na ponovni zdravniški pregled, da se oceni njegova sposobnost za vojaško službo."

8. člen

19. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Med trajanjem naborne dolžnosti se izberejo tudi kandidati za šolo častnikov vojne sestave na podlagi njihovega soglasja.

Nabornike iz prejšnjega odstavka izbere komisija, ki jo imenuje ministrstvo, pristojno za obrambo."

9. člen

V prvem odstavku 20. člena se na koncu črta pika in doda besedilo "ali če se spremeni status posameznika v smislu civilnega služenja."

10. člen

V drugem odstavku 22. člena se besede "Predsedstvo Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "Predsednik Republike Slovenije".

11. člen

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Vojaški rok se služi v vojaških enotah in zavodih. Temeljno usposabljanje za določene vojaške evidenčne dolžnosti se lahko izvaja tudi izven učnih vojaških centrov.

Programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpisuje minister, pristojen za obrambo."

12. člen

Črta se 24. člen.

13. člen

Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Naborniki, ki imajo ustrezno šolsko izobrazbo in izpolnjujejo druge pogoje, določene za šolanje častnikov vojnih enot, lahko služijo vojaški rok v šoli za častnike vojne sestave. Njihove posebne pravice določajo predpisi o vojaški službi."

V drugem odstavku se besede "gojence šol za rezervne častnike" nadomestijo z besedami "šolo za častnike vojne sestave".

14. člen

26. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Šteje se, da je vojaški rok opravil tudi vojaški obveznik:
1. ki je končal šolo za notranje zadeve, ki traja najmanj dve leti;
2. ki je končal študij obramboslovja in opravil predpisano stažiranje v vojaških enotah, najkasneje do konca septembra koledarskega leta, v katerem dopolni 27. leto starosti;
3. ki je končal usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v skladu z zakonom in v dolžini, ki ni krajša od vojaškega roka, določenega s tem zakonom;
4. ki je končal visokošolsko izobraževanje doma ali v tujini, ki se šteje za šolo za častnike in opravil predpisano stažiranje v Slovenski vojski."

15. člen

V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je služenja vojaškega roka oproščen tudi državljan Republike Slovenije, ki ima tudi državljanstvo druge države in ima v drugi državi tudi stalno prebivališče."

16. člen

V prvem odstavku 31. člena se na koncu 7. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:
"8. kategoriziranemu športniku ali članu državne reprezentance, zaradi priprav, nastopov ali udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, vendar najdlje do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let."

V tretjem odstavku se besedilo "naborniku iz 2., 4., 5. in 7. točke" nadomesti z besedilom "naborniku iz 2., 4., 5., 7. in 8. točke".

17. člen

V 38. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

"Ugovor vesti vojaški dolžnosti pod pogoji iz prvega in prejšnjega odstavka lahko uveljavlja tudi vojaški obveznik med služenjem ali po služenju vojaškega roka v skladu s tem zakonom. Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem vojaškem roku, je dolžan opraviti 30 dnevno usposabljanje za opravljanje nalog zaščite in reševanja.

Program usposabljanja za opravljanje nalog zaščite in reševanja iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami."

18. člen

Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje v sistemu za zaščito, reševanje in pomoč oziroma v vladnih in nevladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno in humanitarno ali drugo dejavnost, ki je javnega pomena. Te službe in organizacije določi minister, pristojen za upravo, po njihovem predhodnem soglasju."

19. člen

42. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti ob pozivu pristojnega organa na nabor ali obveznosti v zvezi z naborom, vloži prošnjo najkasneje do dneva nabora pri upravnem organu, pristojnem za nabor.

Pri organu iz prejšnjega odstavka lahko naborniki, ki so opravili nabor pred 5.5.1991 in niso služili vojaškega roka, uveljavljajo ugovor vesti vojaški dolžnosti najkasneje 15 dni po prejemu poziva na služenje vojaškega roka.
Vojak, ki služi vojaški rok, lahko vloži prošnjo za priznanje ugovora vesti vojaški dolžnosti pri pristojni upravi za obrambo. Vojaški obveznik, ki je že odslužil vojaški rok, vloži prošnjo pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci.

V prošnji iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora vojaški obveznik navesti razloge, zaradi katerih prosi za priznanje ugovora vesti. V času obravnave prošnje za priznanje pravice ugovora vesti vse obveznosti nabornika in vojaškega obveznika, ki je že odslužil vojaški rok, v zvezi z vojaško dolžnostjo mirujejo. Obravnava prošnje, ki jo vloži vojaški obveznik med služenjem, ne vpliva na izvrševanje obveznosti v zvezi z vojaško dolžnostjo."

20. člen

Prvi stavek drugega odstavka 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

"V komisijo iz prejšnjega odstavka se imenujejo socialni delavec, psiholog in zdravnik, ki niso v rednem ali pogodbenem delovnem razmerju z organi, pristojnimi za obrambne zadeve, ter predstavnika upravnih organov, pristojnih za notranje zadeve in za obrambo ali za zaščito in reševanje."

V tretjem odstavku se beseda "nabornika" nadomesti z besedama "vojaškega obveznika".

Četrti odstavek se spremeni tako da se glasi:

"Komisija mora o prošnji odločiti v šestih oziroma v treh mesecih, če gre za vojaka med služenjem vojaškega roka, od dneva, ko je bila vložena. Pri odločitvi komisija upošteva želje prosilca, v kateri službi ali organizaciji želi opraviti nadomestno civilno službo, če je to mogoče. Zoper odločitev komisije lahko prosilec vloži pritožbo v 15 dneh od dneva, ko je prejel odločitev komisije."

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:

"Ugovora vesti vojaški dolžnosti ni mogoče priznati tistemu, ki ima dovoljenje za nošenje ali posest orožja, ki je bil kaznovan zaradi nelegalne posesti orožja ali kaznivega dejanja, storjenega z nasiljem, oziroma tistemu, ki opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z orožjem."

21. člen

Za prvim odstavkom 45. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti med služenjem vojaškega roka in se je odločil za nadomestno civilno službo, se odpusti s služenja vojaškega roka in v skladu s prejšnjim odstavkom napoti na civilno službo za toliko časa, da skupno vojaški rok in civilna služba ne presegata časa iz prvega odstavka 22. člena tega zakona."

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

22. člen

Prvi in drugi odstavek 47. člena se spremenita tako, da se glasita:

"Državljan, ki opravi civilno službo, se mora v 15 dneh po izteku civilne službe oziroma usposabljanja zglasiti pri upravnem organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci, ki mu v vojaško knjižico vpiše, da je opravil civilno službo oziroma predpisano usposabljanje in ga izbriše iz vojaške evidence.

Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem vojaškem roku, pošlje pristojni upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na 30 dnevno usposabljanje za zaščito in reševanje v ustrezno izobraževalno organizacijo ter ga nato izbriše iz vojaške evidence. Za napotitev, odlaganje, pravice in obveznosti med usposabljanjem za zaščito in reševanje se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo vojaške vaje."

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

"Državljan iz prvega in prejšnjega odstavka se po opravljeni civilni službi oziroma usposabljanju za zaščito in reševanje razporedi v Civilno zaščito ali druge naloge v zaščiti in reševanju."

Tretji odstavek postane četrti odstavek.

23. člen

V prvem odstavku 49. člena se za besedilom "obveznost služenja vojaškega roka" postavi pika, besedilo do konca stavka pa se črta.

Četrti in peti odstavek se črtata.

24. člen

Drugi stavek prvega odstavka 50. člena se črta.

Drugi odstavek se črta.

25. člen

V prvem odstavku 51. člena se na koncu prvega stavka črta pika in doda besedilo "oziroma z vpoklicem v vojaško službo v vojno sestavo Slovenske vojske.", besedilo do konca odstavka pa se črta.

Peti in šesti odstavek se črtata.

26. člen

V 52. členu se tretji, četrti in peti odstavek črtajo.

27. člen

V 3. točki prvega odstavka 53. člena se podpičje črta in doda besedilo "oziroma, če ima v času vojaških vaj neodložljiv izpit, kolokvij ali drugo neodložljivo šolsko obveznost do naslednjega vpoklica na vojaške vaje;".

28. člen

55. člen se črta.

29. člen

V 57. členu se besedilo "rezervnih starešin v organizacijah zveze rezervnih starešin in drugih organizacijah" črta.

30. člen

V 60. členu se drugi odstavek črta.

V tretjem odstavku se črtata besedi "in drugega".

31. člen

Prvi in drugi odstavek 63. člena se nadomestita z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

"Odločbo v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki izdaja tudi odločbe v zvezi z ureditvijo služenja vojaškega roka za vse vojake v enotah in zavodih na območju, za katerega je krajevno pristojen."

V dosedanjem četrtem odstavku se črtata besedi "in drugega".

Tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.

32. člen

V 66. členu se besedilo "4.000 dinarjev" nadomesti z besedilom "30.000 tolarjev".

1. in 2. točka se spremenita tako, da se glasita:
"1. če na posamičen ali splošen poziv pristojnega organa brez opravičenega razloga ne pride ob določeni uri na določen kraj zaradi vpisa v vojaško evidenco, na zdravniški ali drug pregled oziroma preiskavo, na nabor, na vojaške vaje ali kakšno drugo vojaško obveznost, na katero je klican s posamičnim ali splošnim pozivom pristojnega organa (peti in šesti odstavek 7. člena, prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51. člena, prvi odstavek 64. člena);
2. če potem, ko se je odzval pozivu, samovoljno predčasno zapusti zdravniški ali drug pregled oziroma preiskavo, nabor ali vojaške vaje (prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51. člena);".

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek tudi državljan, ki samovoljno zapusti organizacijo, v kateri opravlja civilno službo oziroma, če se ne odzove na 30 dnevno usposabljanje za zaščito in reševanje ali če tako usposabljanje samovoljno zapusti (prvi in tretji odstavek 41. člena, drugi odstavek 47. člena)."

33. člen

V 67. členu se besedilo "2.000 dinarjev" nadomesti z besedilom "30.000 tolarjev".

3. točka se spremeni tako, da se glasi:
"3. če se po opravljeni civilni službi oziroma usposabljanju za zaščito in reševanje ne zglasi pri pristojnem organu v skladu s prvim odstavkom 47. člena;".

4. točka se spremeni tako, da se glasi:
"4. če ne pride k sporočitvi vojnega razporeda ali če ne prinese s seboj osebne in druge vojaške opreme, kadar je to določeno s pozivom pristojnega organa (50. člen, prvi odstavek 64. člena);".

5. točka se črta, 6. točka pa postane 5. točka.

34. člen

V 68. členu se besedilo "4.000 dinarjev" nadomesti z besedilom "100.000 tolarjev".

V 2. točki se beseda "tretji" nadomesti z besedo "četrti".

35. člen

V prvem odstavku 69. člena se besedilo "30.000 dinarjev" nadomesti z besedilom "200.000 tolarjev".

V drugem odstavku se besedilo "3.000 dinarjev" nadomesti z besedilom "50.000 tolarjev".

36. člen

V 70. členu se besedilo "4.000 dinarjev" nadomesti z besedilom "50.000 tolarjev".

37. člen
71., 72., 73., 74. in 75. člen se črtajo.

38. člen

Določbe tega zakona o napotitvi na služenje vojaškega roka, odlaganju in prekinitvi vojaškega roka, pravicah in obveznostih med služenjem vojaškega roka, o služenju v rezervni sestavi, vojaških vajah, odlaganju vaj in pozivanju se smiselno uporabljajo tudi za usposabljanje vojaških obveznikov za naloge v rezervni sestavi policije, pri čemer upravne zadeve opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpisuje programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka ter ureja druge pogoje za izvajanje usposabljanja.

Vojaški obvezniki, ki so opravili usposabljanje iz prvega odstavka tega člena, se praviloma razporedijo v rezervno sestavo policije.

39. člen

Zdravstveno sposobnost za vojaško službo ugotavljajo zdravniki, ki so pooblaščeni v skladu s tem zakonom.

40. člen

V vseh določbah zakona se besedilo "republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve" nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za obrambo" v ustreznem sklonu, besedilo "republiški upravni organ" z besedo "ministrstvo" v ustreznem sklonu, besedilo "upravni organ občine, pristojen za obrambne zadeve" pa z besedilom "upravni organ, pristojen za obrambne zadeve" v ustreznem sklonu.

V vseh določbah zakona se besede "Predsedstvo Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "Predsednik Republike Slovenije", besedilo "Izvršni svet Republike Slovenije" pa se nadomesti z besedami "Vlada Republike Slovenije" v ustreznem sklonu.

V vseh določbah zakona se črtajo besede "neposredna vojna nevarnost", "rezervni vojaški uslužbenec", "zveza rezervnih vojaških častnikov" in beseda "gojenec", besedi "oborožene sile" se nadomestita z besedama "Slovenska vojska" v ustreznem sklonu, beseda "podjetje" pa z besedama "gospodarska družba" v ustreznem sklonu.

41. člen

Čas, ki so ga gojenci vojaških šol pred 25.6.1991 prebili v vojaški šoli, se šteje za vojaški rok. V vojaški rok se ne šteje prvo leto šolanja na srednji vojaški šoli.

Vojaški obvezniki iz prejšnjega odstavka, ki niso odslužili vojaškega roka v dolžini, določeni s tem zakonom, se pošljejo na doslužitev, če jim je do konca vojaškega roka ostalo več kot 30 dni.

42. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 200-11/90-3/17
Ljubljana, dne 18. decembra 1995Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč


 

arhivska stran