Ustava in zakoni o predsedniku

USTAVNI ZAKON O DOPOLNITVI 80. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 26. julij 2000

UZS80
Objava v Uradnem listu: 66/2000 stran: 8201 dne: 26.07.2000


USTAVNI ZAKON
O DOPOLNITVI 80. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
(UZ80)

I

V ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I in 42/97) se v 80. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom."

II

Volitve poslancev v državni zbor se v letu 2000 ter do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja volitve v državni zbor, izvajajo po zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 - odločba US), s tem da se:
    • pri delitvi mandatov ne upoštevajo liste kandidatov, ki so v celi državi dobile manj kot štiri odstotke glasov;
    • pri delitvi mandatov v volilni enoti po 90. členu zakona uporabi Droopov količnik;
    • pri delitvi mandatov na ravni države po 92. členu zakona upoštevajo seštevki glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah, pri čemer se istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevkov glasov na ravni države, in številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah;
    • pri delitvi mandatov na ravni države ne uporabi drugi odstavek 93. člena zakona.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.

Številka: 001-02/00-16/1
Ljubljana, dne 25. julija 2000


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.


 

arhivska stran