Ustava in zakoni o predsedniku

ZAKON O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE

Ljubljana, 28. september 1992

ZEVP
Objava v Uradnem listu: 46/92 stran: 2801 dne: 28.09.92


ZAKON O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Stalna evidenca volilne pravice državljanov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: "državljani") se vodi v registru stalnega prebivalstva v občini in centralnem registru prebivalstva Republike Slovenije, ki ju določa zakon, ter v dopolnilnih evidencah.

2. člen

Volilna pravica državljanov se evidentira s splošnim volilnim imenikom, ki se sestavi za vsake volitve oziroma za vsako glasovanje na podlagi stalne evidence volilne pravice.

Volilna pravica državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se evidentira s posebnim volilnim imenikom.

Volilna pravica državljanov za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti se evidentira z volilnim imenikom državljanov pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Volilna imenika iz prvega in drugega odstavka tega člena sestavi upravni organ, pristojen za vodenje stalne evidence volilne pravice (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Volilni imenik iz prejšnjega odstavka sestavi samoupravna narodna skupnost, potrdi pa pristojni organ.

3. člen

Pri ponovnem glasovanju za predsednika republike ter za ponovne in naknadne volitve poslancev državnega zbora se uporabijo dvojniki volilnih imenikov, ki so bili sestavljeni za prvo glasovanje, ki se v dodatku ustrezno dopolnijo.

4. člen

Državljani lahko uveljavljajo volilno pravico, če so vpisani v volilni imenik.

5. člen

Volilni imeniki veljajo za javne listine.

6. člen

Vsa dejanja in akti državnih organov ter vse vloge in dokazila v zvezi z vpisom v stalno evidenco volilne pravice državljanov in v zvezi z vpisom v volilne imenike so oproščeni takse.

II. STALNA EVIDENCA VOLILNE PRAVICE DRŽAVLJANOV

7. člen

Volilna pravica državljana se vpiše po uradni dolžnosti v register stalnega prebivalstva, v katerem je državljan vpisan po svojem stalnem prebivališču.

8. člen

Državljan, ki spremeni stalno prebivališče, ima volilno pravico v kraju svojega novega stalnega prebivališča z dnem, ko je njegova volilna pravica vpisana v register stalnega prebivalstva, ki se vodi za kraj njegovega novega stalnega prebivališča.

III. SESTAVLJANJE VOLILNIH IMENIKOV

1. Splošni volilni imeniki
9. člen

Najpozneje deset dni po razpisu volitev sporoči pristojna volilna komisija pristojnemu organu, katera volišča bodo na območju, za katero vodi register stalnega prebivalstva, ter območje teh volišč.

10. člen

Najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi pristojni organ splošne volilne imenike za vsa volišča na svojem območju.

Splošni volilni imenik ima tele stolpce: zaporedna številka, priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in pripomba.

11. člen

V splošni volilni imenik za volišče se vpišejo vsi državljani, ki imajo v času sestavljanja splošnega volilnega imenika stalno prebivališče na območju volišča in najpozneje na dan volitev izpolnijo 18 let ter jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost.

12. člen

Pristojni organ najpozneje 20 dni po razpisu volitev na krajevno običajen način razgrne splošne volilne imenike za vsa volišča na svojem območju. O tem obvesti državljane z razglasom, s katerim jih hkrati pouči, da jih lahko pregledajo in zahtevajo popravek.

Pristojni organ po sestavi splošnih volilnih imenikov tudi sam pregleda, ali so splošni volilni imeniki popolni, in jih v skladu s svojimi ugotovitvami po uradni dolžnosti popravi.

13. člen

Vsak državljan ima pravico pregledati splošne volilne imenike in zahtevati popravek.

Državljan lahko zahteva popravek, če sam ali kdo drug ni vpisan v splošni volilni imenik volišča, na katerem ima pravico glasovati; če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne pravice na območju te občine oziroma tega volišča; če je vpisana oseba, ki je umrla; če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega.

Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva državljan ustno ali pisno pri pristojnem organu najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja. O ustnem zahtevku za popravek se napravi uradni zaznamek.

14. člen

Če pristojni organ spozna, da je zahtevek za popravek splošnega volilnega imenika utemeljen, popravi splošni volilni imenik, v nasprotnem primeru pa zahtevek zavrne; odločbo o zavrnitvi izda najpozneje v 24 urah po prejemu zahtevka.

Zoper odločbo o zavrnitvi zahtevka za popravek splošnega volilnega imenika se lahko vloži pritožba na pristojno temeljno sodišče najpozneje v 24 urah po vročitvi odločbe.

Temeljno sodišče mora o pritožbi odločiti v 48 urah po prejemu. Sklep temeljnega sodišča je dokončen.

15.člen

Popravki v splošnem volilnem imeniku se opravijo najpozneje šest dni pred dnem glasovanja. V istem roku se lahko v splošni volilni imenik vpišejo ali izbrišejo državljani, ki so po razpisu volitev spremenili svoje stalno prebivališče ali glede katerih so bile v tem času opravljene spremembe v zvezi z volilno pravico.

16. člen

Ko so splošni volilni imeniki popravljeni, jih pristojni organ potrdi s pečatom in podpisom uradne osebe, ter jih najpozneje šest dni pred dnem glasovanja pošlje pristojni volilni komisiji.

2. Volilni imeniki državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
17. člen

Volilni imenik za državljane, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se vzpostavi na podlagi zahtevka državljana za vpis v volilni imenik.

Državljan vloži zahtevek pri Republiški volilni komisiji najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja.

Zahtevek vsebuje osebne podatke državljana, podatke o zadnjem stalnem prebivališču državljana ali enega od staršev v Republiki Sloveniji oziroma, če tega ni mogoče ugotoviti, izjavo državljana, v kateri volilni enoti in volilnem okraju bo uresničeval volilno pravico; zahtevku mora biti priložen tudi dokaz o državljanstvu.
Kot dokaz o državljanstvu se šteje navedba serijske številke potnega lista, izdanega po zakonu o potnih listinah Republike Slovenije, potrdilo o državljanstvu, odločba o pridobitvi ali ugotovitvi državljanstva Republike Slovenije, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga listina pristojnega organa, iz katere je razvidno državljanstvo Republike Slovenije.

3. Volilni imeniki državljanov pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti
18. člen

Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ima tele stolpce: zaporedna številka, priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in pripomba.

19. člen

Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na območju, kjer ti skupnosti živita, sestavi komisija ustrezne samoupravne narodne skupnosti.

Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik.

20. člen

Komisija iz prejšnjega člena ima predsednika in dva člana.

Komisija za sestavo volilnega imenika mora biti ustanovljena ter njen predsednik in člana imenovani najpozneje pet dni po razpisu volitev.

21. člen

Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti potrdijo predsednik in člana komisije za sestavo volilnega imenika s podpisom in pečatom ustrezne samoupravne narodne skupnosti.

Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.

22. člen

Državljani pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki nimajo stalnega prebivališča na območjih, kjer živita ti skupnosti, se vpišejo v volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na njihovo pisno zahtevo ustrezni samoupravni narodni skupnosti.

23. člen

Za volilne imenike državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe 11. do 16. člena tega zakona.

IV. IZDAJA VOLILNE KARTE

24. člen

Državljanu, ki bo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno ali stalno prebiva in je sporočil Republiški volilni komisiji, da želi glasovati, izda pristojni organ volilno karto.

Volilna karta vsebuje podatke iz volilnega imenika, podatke o volilni enoti in volilnem okraju, prostor za potrditev istovetnosti volivca ter naslov državljana v tujini, na katerega se mu pošlje volilno gradivo.

V. KONČNI DOLOČBI

25. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list SRS, št. 7/74, 42/89).

26. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 213-12/89-1/4
Ljubljana, dne 24. septembra 1992Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar


 

arhivska stran