Ustava in zakoni o predsedniku

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU SLUŽB PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Ljubljana, 23. april 1993

Objava v Uradnem listu: 20/93 stran: 986 dne: 23.04.1993Na podlagi 102. in 107. člena Ustave Republike Slovenije in tretjega odstavka 41. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) izdajam

ODLOK
o organizaciji in delovanju služb predsednika republike

1. člen
Službe predsednika republike so organizirane v Uradu predsednika republike.

Urad predsednika republike vodi generalni sekretar.

2. člen
Generalni sekretar skrbi po navodilih predsednika republike za opravljanje vseh nalog, ki so potrebne v zvezi z opravljanjem funkcij in pristojnosti predsednika republike in pri tem sodeluje z drugimi državnimi organi.

Generalni sekretar ima glede vodenja dela služb in delovnih razmerij delavcev služb pravice in dolžnosti predstojnika republiškega upravnega organa v skladu z zakonom.

Generalni sekretar je odredbodajalec za uporabo sredstev za delo predsednika republike.

Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje predsednik republike.

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku republike.

3. člen
Generalni sekretar ima namestnika.

Namestnik nadomešča generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti in opravlja zadeve, ki mu jih zaupa generalni sekretar in vodi strokovne in tehnične službe urada.

Namestnika generalnega sekretarja imenuje na funkcijo predsednik republike.

4 člen
Naloge, ki so neposredno povezane z opravljanjem funkcij in pristojnosti predsednika republike, opravljajo generalni sekretar, namestnik generalnega sekretarja, šef kabineta in svetovalci predsednika republike. Druge strokovne in tehnične naloge opravljajo s tem odlokom določene službe

5. člen
Svetovalce predsednika republike in šefa kabineta predsednika republike imenuje in razrešuje predsednik republike in so mu neposredno odgovorni.

6. člen
Svetovalci predsednika republike so:
- za ustavno-pravne zadeve,
- za obrambo,
- za zunanje zadeve,
- za gospodarstvo,
- za kulturo,
- za socialne zadeve.
Predsednik republike po potrebi imenuje tudi svetovalce za druga področja oziroma posebne naloge.

7. člen
Svetovalci dajejo predsedniku republike mnenja in predloge iz svojega delovnega področja v zvezi z opravljanjem funkcij in pristojnosti predsednika republike.

Svetovalci pripravljajo osnutke in predloge aktov predsednika republike, pripravljajo strokovne podlage za delo predsednika republike, pripravljajo gradivo za nastope in osnutke odgovorov predsednika republike na razne predloge, pisma in vloge in opravljajo drugo strokovno delo.

Svetovalci pri opravljanju svojih nalog sodelujejo s pristojnimi ministrstvi in službami vlade, državnega zbora in z drugimi institucijami in organizacijami.

Po dogovoru s predsednikom republike svetovalci nastopajo v javnosti.

8. člen
Kabinet predsednika republike je služba v uradu, ki opravlja strokovne in organizacijske naloge za predsednika republike po njegovih navodilih.

V kabinetu delata predstavnik za stike z javnostjo in referent za protokol.

Delo kabineta organizira in vodi šef kabineta po navodilih predsednika republike.

9. člen
V uradu je varnostna služba predsednika republike. Vodjo varnostne službe imenuje in razrešuje predsednik republike in mu je neposredno odgovoren za svoje delo.

Vodja varnostne službe predsednika republike sodeluje pri opravljanju svojih nalog s pristojnimi službami Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo.

10. člen
Generalnemu sekretarju, namestniku generalnega sekretarja, svetovalcem, šefu kabineta in vodji varnostne službe predsednika republike preneha funkcija z odstopom ali razrešitvijo.

Funkcija jim preneha, ko nastopi funkcijo novoizvoljeni predsednik republike, svoje naloge pa opravljajo do imenovanja novih.

11. člen
Strokovne in tehnične službe v uradu so:
1. služba za informiranje in dokumentacijo,
2. služba za pomilostitve in vloge;
3. služba za odlikovanja;
4. služba za splošne zadeve.

12. člen
Delavci služb predsednika republike urejajo in uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in določbami tega odloka.

Plače generalnega sekretarja, namestnika generalnega sekretarja, svetovalcev predsednika republike, šefa kabineta in vodje varnostne službe ter delavcev za katere je to določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest, določi predsednik republike.

13. člen
Določbe tega odloka podrobneje razčlenjuje akt o sistemizaciji delovnih mest, ki ga izda generalni sekretar s soglasjem predsednika republike.

14. člen
Generalni sekretar pripravi predlog akta o sistemizaciji delovnih mest v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.

15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju služb Predsedstva SR Slovenije (Uradni list SRS. št. 1/80).

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 021-3/93
Ljubljana, dne 14. aprila 1993.


Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.


 

arhivska stran